พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผลกระทบการบันทึกบัญชี การรับรู้มูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ถาวรในงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2128

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผลกระทบการบันทึกบัญชี
การรับรู้มูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ถาวรในงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ
การบันทึกรายการบัญชี

- สรุปประเด็นสำคัญงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การจัดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละกลุ่มต้องจำแนกให้เกิดประโยชน์และตรงตามมาตรฐานการบัญชี
- การจัดเก็บภาษีที่นักบัญชีต้องทราบ
- อัตราการจัดเก็บที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมความพร้อม
- การยกเว้นและบรรเทาภาษีที่เกี่ยวข้องที่ต้องทราบเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- บทลงโทษ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ที่กระทบกับงานบัญชีมีอะไรบ้าง
- ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่บัญชีต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือ
- การกําหนดราคาที่ดินเพื่อเป็นฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎมายใหม่ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างข้อยกเว้นตามกฎหมายไม้ต้องเสียภาษี
- ผลกระทบต่อการบันทึกรายการบัญชี การรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- การแสดงรายการข้อมูลในงบการเงินและผลกระทบมีสำคัญ  อย่างไร
- กฏหมายและมาตราการของรัฐมีมาตรการผ่อนปรนที่นำมาช่วยกิจการมีหรือไม่
- ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม จาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. สรุปมาตรฐานบัญชีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องบันทึกบัญชีสินค้าตามมูลค้าใด ตามมาตรฐานการบัญชี TAS 2
หรือมูลค้าตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จุดบันทึกสิ่งปลูกสร้างต้องปฏิบัติอย่างไร
- การกู้เงินมาซื้อที่ดิน จะบันทึกอย่างไร Write-off
- TAS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ามี ผลกระทบกับบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง
- TAS 1 การนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีต่างจากการนำเสนอให้ผู้บริหารอย่างไร
- การนำเสนอแบบรูปภาพและ one-page summary สำหรับนักบัญชีบริหาร

3. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Ratio เพื่อให้คำปรึกษาผู้บริหาร

4. การวางแผนบริหารที่ดินและวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและกิจการเกิดประโยชน์สูงสุด

5. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba