หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 21/1241/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลง
และสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• Update!! การเปลี่ยนแปลงอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• เตรียมความพร้อมการใช้ระบบ e-withholding tax
• จ่ายค่าเช่าแบบลิสซิ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• การพิจารณาข้อตกลงและสัญญาที่เป็นเงินได้ประเภทใด

วิทยากรโดย อาจารย์อดิศักดิ์  สืบประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ
2. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
3. การซื้อ-ขายสินค้า กรณีใดที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • อัตราใหม่ กรณีจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร

4. จ่ายเงินได้ให้คนต่างด้าวที่ ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน แต่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ต้องทําอย่างไร
5. ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 มีอะไรบ้าง
6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย1%, 2%, 3%, 5%, 10% หักผิดจะมีผลอย่างไร
7. การให้“บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

 • ค่าธรรมเนียมธนาคารต้องหักภาษีหรือไม่ และหักอย่างไร
 • อะไรคือ สัญญาระยะยาว, สัญญาระยะสั้น
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต
 • ค่าซ่อมรถ, ค่าซ่อมเครื่องจักร (ใบเสร็จแยกค่าแรงกับค่าอะไหล่) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถต้องหักภาษีหรือไม่

8. การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง หักภาษีอย่างไร
9. ธุรกิจ“ขนส่ง” เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ ชิปปิ้ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใด

 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ อย่างไรเป็นค่าขนส่ง, ค่าบริการของชิปปิ้งหรือเฟรทฟอร์เวิรด์เดอร์ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และในกรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียวจ่ายแยกกันต้องหักภาษีอย่างไร
 • อย่างไรเป็น“ขนส่ง” “รถรับจ้าง” “เช่ารถ” “ขนโดยแรงงานคน” และอัตราภาษีที่ต้องหัก

10. การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด

 • ค่าติดตั้งโปรแกรม ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งเครื่องจักร ถ้าแยกต่างหากจากค่าของจะหักภาษีอย่างไร

11. กรณีจ่ายค่าเช่าอาคาร เงินช่วยค่าก่อสร้าง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนกลางต้องหักภาษีอย่างไร
12. การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลด และไม่มีส่วนลด

 • จ่ายค่าประกันให้กับเจ้าของอาคารต้องหักภาษีหรือไม่

13. การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคาร หรือบริษัทหรือ
นิติบุคคลอื่น การจ่ายเงินปันผลและการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • การลดทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่ากําไรต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

14. การจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร บริการอื่นๆ ของโรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, หอพัก

 • ผู้ที่ใช้บริการห้องพัก
 • บุคคลภายนอก เช่น มาใช้บริการสนามกอล์ฟในโรงแรม, ฟิตเนส, สระว่ายนํ้า, ซาวน่า

15. ร้านอาหารที่รับจัดงานนอกสถานที่ ภัตตาคาร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
16. จํานวนเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย500 บาท หรือ1,000 บาทกรณีจ่ายให้รัฐบาลกับจ่ายให้บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นฐานในการหักภาษี ต่างกันหรือไม่อย่างไร
17. การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมสินค้า เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าจากการทําการส่งเสริมการขาย [Sale Promotion] การชิงโชค ประกวด แข่งขัน
18. การเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อภาษี หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
19. ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี จะนําเครดิตในรอบบัญชีใด
20. กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน จะคํานวณภาษีอย่างไรและจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่่จ่ายอย่างไร
21. หักภาษี ณ ที่จ่ายนําส่งแล้ว แต่มีการยกเลิกสัญญาไม่มีการให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะทําอย่างไร
22. ถ้าหักผิดฝา ผิดตัว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
23. บทลงโทษของผู้จ่ายที่ ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ที่ ไม่ยอมให้หัก
24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba