กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าว (รุ่นที่ 27)

รหัสหลักสูตร : 21/3464

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายแรงงาน
สำหรับการบริหารจัดการคนต่างด้าว
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

Update! พระราชกำหนดฉบับที่ 2 พศ.2561 บังคับใช้วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป

วิทยากรโดย อาจารย์สุนทรี วิลาทอง

หัวข้อสัมมนา

1. ทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

3. การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

4. งานประเภทใดบ้าง? ที่กำหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าว “ห้ามทำ” มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?

5. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

6. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต ทำงานของนายจ้างและคนต่างด้าว

  - แบบ บต.๑ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

7. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เอกสารหลักฐานแบบฟอร์มต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ใบมอบอำนาจทำการแทนที่ปฏิบัติก่อนคนต่างด้าวเข้า หรือเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

8. อัตราค่าธรรมเนียม ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องใช้อัตราอย่างไร?

  - ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
  - การต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน
  - การจ้างคนต่างด้าว
  - รูปแบบของรายงานการประชุม
  - การต่ออายุในอนุญาตทำงานหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน

9. คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2560

10. ประเด็นสำคัญ...ในการรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ในสถานประกอบการของนายจ้าง และบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืน จะต้องรับโทษอย่างไร? และอัตราเท่าไหร่? (โทษปรับ โทษจำคุก)ในประเด็นใดบ้าง?

  - การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีฯ
  - การรายงานการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน
  - ลูกจ้าง คนงาน ทำงานตามบ้าน สำนักงานต่างๆ
  - การรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
  - รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
  - รับคนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
  - คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน
  - คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
  - ผู้ใดที่ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  - ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

11. ถาม-ตอบปัญหา

กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมโนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป
5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุนทรี วิลาทอง

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba