ผลกระทบ...พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงาน HR

รหัสหลักสูตร : 21/3527

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบ...พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารงาน HR
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

  - อย่างไรที่ถือเป็นข้อมูลของลูกจ้างในทางกฎหมาย
  - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับงาน HR อย่างไร?
  - นายจ้างและฝ่าย HR ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกจ้าง
  - เอกสารประเภทใด ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  - ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  - ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  - เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลที่ฝ่ายบุคคลเก็บรวบรวมไว้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่และ การจัดเก็บจะต้องปฏิบัติอย่างไร?และจะต้องขอความยินยอมอย่างไร?

  - ข้อมูลส่วนบุคลประเภทใดสามารถเก็บได้และห้ามเก็บรวบรวม
  - การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทำอย่างไร? ไม่ผิด พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล
  - ข้อมูลแต่ละประเภทของลูกจ้าง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ มีลักษณะอย่างไร
  - ข้อมูลที่เก็บมาก่อน พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ จะต้องทำอย่างไร?
  - ข้อมูลชีวภาพต่างๆ ที่นำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนม่านตา ภาพจำลองใบหน้า
4. การขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าย HR จะต้องทำอย่างไร?
  - ความต้องการ (Requirement)
  - บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ ผู้เยาว์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
  - ข้อมูลที่ไม่ต้องขอความยินยอมมีลักษณะอย่างไร
  - การถอนความยินยอม มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าย HR จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - ข้อมูลประเภท “ข้อมูลห้ามจัดเก็บ”เช่น เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพฯลฯ (ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยฝ่าย HR)
  - ข้อยกเว้นในการเก็บข้อมูลห้ามจัดเก็บมีกรณีใดบ้าง
  - การแจ้งขอเก็บรวบรวมข้อมูล ควรจะแจ้งเมื่อไหร่? และแจ้งอย่างไร? (สามารถแจ้งด้วยวาจาได้หรือไม่)
  - ความสำคัญของการแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลทราบ
  - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลตนเองอย่างไร?
  - การแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน
  - แนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ผิด พ.ร.บ.
  - ส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลไปยังบริษัทในเครือหรือต่างประเทศ
  - การบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรา 39
6. การจัดทำ“หนังสือแบบขอความยินยอมพนักงาน” ในการขอเก็บรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
  - แนวทางการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ผิด พ.ร.บ.
  - รายละเอียดสำคัญในหนังสือแบบขอความยินยอมพนักงาน
  - หากนายจ้างต้อง เก็บรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของลูกจ้าง นายจ้างจำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างทุกครั้งหรือไม่
  - การขอความยินยอมจากลูกจ้างในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร เมื่อไหร่ต้องชี้แจงอะไรบ้าง
  - โทษปรับหากไม่แจ้งของความยินยอม
7. แนวทางการแก้ไขเอกสารในฝ่ายบุคคล ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดทำหนังสือ ขอความยินยอมผู้สมัครงาน
  - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
  ● ใบสมัครงาน (Application Form)
  ● สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
  ● ข้อมูลประกันสังคม
  ● ทะเบียนประวัติลูกจ้าง
  ● ใบขอเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ พนักงาน
  ● ใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก เป็นต้น
  - การจัดทำหนังสือขอความยินยอม
  - ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
8. บทโทษทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง ที่นายจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ต้องระวังหากเก็บรวม/ใช้ /ปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง
  - การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  - โทษจำคุก และปรับ(โทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท)
  - กรณีใดบ้างได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นความผิด
9. ถาม-ตอบ

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

ซ.ร่วมฤดี (รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

4,000 + Vat 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป

4,700 + Vat 329 = 5,029 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba