การบริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไร

รหัสหลักสูตร : 21/2783

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

* เรียนรู้ทฤษฎี

* พร้อมฝึกปฏิบัติ

* จากเหตุการณ์สถานการณ์

* กรณีศึกษา

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง บัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ แบบครบวงจร

1. ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้พร้อมแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. มาตรฐานการบัญชี หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ กับการเปลี่ยนแปลง ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

3. มาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายได้ ผลกระทบที่จะตามมา และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

4. หลักเกณฑ์การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

5. วิธีการตัดหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

6. การตัดจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

7. กรณีค่าเผื่อหนี้สูญเกินความต้องการจะต้องปรับปรุงอย่างไร จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

เทคนิคการบริหารงานด้านบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ แบบครบวงจร

8.หัวใจสำคัญของการบริหารบัญชีลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

9.การจำแนกประเภทของลูกหนี้ หลักการและแนวปฏิบัติ

10.มองความแตกต่างระหว่างบัญชีลูกหนี้การค้า / ลูกหนี้อื่น /เงินกู้ให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน

11.การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงลูกนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

12.การบริหารบัญชีลูกหนี้และหนี้สูญ ให้สอดคล้องกับงานบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

13.การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)

7.การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการ ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

8. ประเภทของลูกหนี้ ที่เกิดจากการดำเนินงานและไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร

9. ความแตกต่างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

10.ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้แต่ละประเภท ที่มักเกิดขึ้นเป็นประเด็นบ่อยๆ

11.การจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อลูกหนี้ ต้องทำอย่างไร

12.การจำหน่ายหนี้และการโอนลูกหนี้ การขายลูกหนี้ ต้องปฏิบัติอย่างไร

13.เทคนิคการติดตามทวงหนี้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

14.อายุความของลูกหนี้และข้อควรระวังในการดำเนินคดีกับลูกหนี้

15.การวิเคราะห์อัตราส่วนและปัจจัยเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง บัญชีลูกหนี้ ต้องใช้ข้อมูลใดบ้างในการวิเคราะห์

16.การบริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ

17.กรณีค่าเผื่อส่วนลดจ่าย และค่าเผื่อสินค้ารับคืนมีหลักเกณฑ์บันทึกบัญชีอย่างไร

18.ปัญหาการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้, หนี้สงสัยจะสูญ, ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

19. ความแตกต่างระหว่างหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

20. ความแตกต่างระหว่างบัญชีลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินกู้ให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

21. แนวปฏิบัติเมื่อลูกหนี้ถูกตัดเป็นหนี้สูญไปแล้วต่อมานำเงินมาชำระหนี้ ต้องปฏิบัติอย่างไร

22.เทคนิควิธีทุจริตจากบัญชีลูกหนี้ ต้องป้องกันอย่างไร

23.ปัญหาการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้, หนี้สงสัยจะสูญ, ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ

24.เทคนิคการบริหารลูกหนี้และการบันทึกบัญชีลูกหนี้ และการทำรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้

25. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
5:0 1:0 5.00 0.00 0.00 1.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba