Key point for HR Manager & Supervisor การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR (หลักสูตรใหม่2562)

รหัสหลักสูตร : 21/7121

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Key point for HR Manager & Supervisor
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นภารกิจด้านหนึ่งที่องค์กรทั้งหลายต่างตระหนักว่า เป็น
ส่วนงานที่ต้องให้ความสำคัญ มีคำกล่าวถึงองค์กรชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบริหารจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล และมีขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ว่า องค์กรจะดำเนินงานได้อย่างดีและ
ไม่มีเงื่อนไขนั้น เป็นเพราะงานด้าน HR มีการบริหารจัดการอย่างดี มีแนวปฏิบัติที่เกื้อกูล สนับสนุนต่อ
การดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระดับต่างๆ ขององค์กร และมีความยืดหยุ่นรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่หลายองค์กรไม่อาจขับเคลื่อนงาน
ได้อย่างราบรื่น ด้วยเพราะงาน HR ที่เป็นงานหลังบ้าน (Back Office) ไม่ได้รับความสำคัญมากนัก ประกอบ
กับผู้บริหารงาน HR ทุกระดับ ยังมีความเข้าใจในงานเชิงลึกของ HR ไม่มากพอกับการดำเนินบทบาท และ
หน้าที่คู่หูทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) ขององค์กร

จึงออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้จัดการและหัวหน้างาน
HR ซึ่งจะเป็นกำลังหลักขององค์กรต่อไป

วิทยากรโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

หัวข้อสัมมนา

1. งาน HR ในโลกธุรกิจ 4.0

2. สำรวจความเปลี่ยนแปลงของงาน HR ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย

3. บทบาทของ HR ในยุคธุรกิจ 4.0

4. ทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับบทบาทสำคัญของผู้จัดการและหัวหน้างาน HR

5. key point สำคัญในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR
5.1 การวิเคราะห์งานและจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานอย่างง่ายและใช้ได้ผล
5.2 การคัดเลือก “คนที่ใช่” ด้วยการสรรหา และสัมภาษณ์
5.3 การพัฒนาบุคลากร
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
5.5 การบริหารค่าตอบแทน / สวัสดิการเพื่อจูงใจ และธำรงรักษาพนักงาน
5.6 การกำหนดและจัดทำงบประมาณด้าน HR (Staff/Employee Cost)
5.7 การบริหารความแตกต่างของช่วงวัย (Generation Management) ของคนในองค์กร
5.8 การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของงาน HR
5.9 HR กับการจัดการความรู้องค์กรในองค์กร (Knowledge Management)

6. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba