วิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรด้วยระบบ Risk Based Audit System (RBA)

รหัสหลักสูตร : 21/17032

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรด้วยระบบ
Risk Based Audit System (RBA)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
• ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ!!! กับการตรวจสอบของสรพากร
• รู้ก่อน ป้องกันกัอน กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากร ตรวจใคร? ตรวจอย่างไร?
• ด่วนที่สุด! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากร ด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA
• เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์ในระบบ
ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ทัน
• ระวัง! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย

หัวข้อสัมมนา

1. รู้จัก ระบบ Risk Based Audit System: RBA เพื่อค้นหาเกณฑ์ความเสี่ยง ที่ใช้ในการสุ่มตรวจของสรรพากร

2. เข้าใจ “การติดเกณฑ์ความเสี่ยง” เป็นอย่างไร ตรวจแบบไหน ตรวจใครและมีหลักเกณฑ์การตรวจและจัดเก็บ
แบบใดมีความสำคัญแค่ไหนกับกิจการ


3. HOT Issue วิธีวิเคราะห์ RBA จากระบบคอมพิวเตอร์ด้วย 132 เกณฑ์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ความผิดพลาด
กรณีใดที่ทำให้เกณฑ์คะแนนความเสี่ยงสูงจนเสี่ยงกับการถูกตรวจสอบ


4. การนำข้อมูลต่างๆมาใช้กับระบบ Risk Based Audit System: RBA มีอย่างไรบ้าง
• ข้อมูลภายใน จากการตรวจแนะนำ ตรวจปฏิบัติการ การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการวิเคราะห์งบการเงิน
• ข้อมูลภายนอก เช่น กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา ค่าGDP

5. ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังที่สุด จากการตรวจสอบแบบใหม่ของสรรพากร
• ประเด็นความเสี่ยงกรณีนิติบุคคล
- รายการเงินสดที่อยู่ในความครอบครองของกรรมการ จะถือว่าเป็นการให้กรรมการกู้ยืมเงินโดยไม่คิด
ดอกเบี้ยหรือไม่
- การใช้เงินสดในการชำระรายการค้าทุกรายการ
- กิจการที่มีหลักฐานเบิกเงินสดย่อยเพียงใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
- กิจการมีลูกหนี้การค้าสูงมากผิดปกติ
- กิจการมีสินค้าคงเหลือสูงหรือต่ำกว่าข้อเท็จจริง รายงานสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับสินค้าที่เหลืออยู่จริง
- ทุนจดทะเบียนกรณีกิจการได้รับชำระค่าหุ้นไม่ครบ
- ประเด็นรายได้จากกการประกอบกิจการ เช่นค่าโฆษณา ,การส่งเสริมการขาย, รายได้ในงบการเงิน
ไม่สัมพันธ์กับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- การบันทึกต้นทุนขาย และบริการ สูงต่ำกว่าความเป็นจริง
- รายการค่าใช้จ่ายในการขาย เช่นค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายพนักงานสูงผิดปกติ
- การทำรายจ่ายเท็จโดยนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการบันทึกค่าใช้จ่ายสูง หรือบันทึกผิดรอบระยะเวลาบัญชี
• ประเด็นความเสี่ยงกรณีบุคคลธรรมดา
- กิจการมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น ขยายกิจการ แต่รายได้คงที่หรือลดลง
- ค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้
- หักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามประเภทเงินได้
- หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย
- มีข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือแสดงเงินได้ไม่ครบถ้วน
- การหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาอาจถูกมองว่าแสดงเงินได้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านแต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งส่วนกำไรหรือมีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไร แต่ไม่ได้
นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

6. ทำอย่างไรไม่ให้งบการเงินติดเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากสรรพากรตาม
หลักเกณฑ์ใหม่

• ประเด็นใดที่เห็นในงบการเงินแล้วสรรพากรต้องตรวจทุกราย

7. เมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์แล้วสรรพากรเข้าตรวจหรือเรียกตรวจ จะตรวจอะไรบ้าง สิ่งที่ผู้ประกอบ
การและนักบัญชีต้องเตรียมรับมือ

• ผลกระทบขั้นรุนแรง จากการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการสุ่มตรวจด้วยระบบ Risk Based Audit
System: RBA

8. การยื่นแบบทางInternet มีผลอย่างไรต่อการตรวจรูปแบบใหม่ระบบ Risk Based Audit System
: RBA ทำไมสรรพากรต้องให้ยื่นทางInternet

9. การตรวจสอบด้วยระบบใหม่ของสรรพากร จะส่งผลกระทบต่อผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีอย่างไร หรือไม่

10. การตรวจสอบด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA ประเด็นใดเจรจาต่อรองได้

11. ประเด็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริงจากการสุ่มตรวจระบบใหม่ของสรรพากร ที่พลาดไม่ได้!

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Promotion เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วราวรรณ กิจวิชา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba