เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace

รหัสหลักสูตร : 21/7125

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace

หัวข้อสัมมนา

Part 1 : รูปแบบการจัดทํากิจกรรมพนักงานขององค์กร โดยทั่วไป

1. ทําไม? จะต้องดําเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน
2. อุปสรรคและปัญหาท่ีทําให้การจัดไม่ประสบความสําเร็จ
3. ความหมายและความสําคัญของการจัดกิจกรรมพนักงาน
4. ประโยชน์ของการจัดทํากิจกรรมของพนักงานและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
- การสร้างภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
- การจัดเป็นสวัสดิการ หรือผลตอบแทนของพนักงาน
- การพัฒนาความรู้เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
- การสร้าง CSR สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- การสร้างขวัญและกําลังใจ และแรงจูงใจ
- การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เป็นต้น
5. องค์ประกอบสําคัญ ในการจัดกิจกรรมพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานและองค์กร
- ประเภทของกิจกรรม
- รูปแบบการจัดกิจกรรม
- งบประมาณในการจัดกิจกรรม
- ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
- ผู้ดําเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Part 2 : การวิเคราะห์ประเมินองค์กรและพนักงาน เพื่อจัดทํากิจกรรมพนักงานให้เหมาะสม

1. วิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรและพนักงาน
2. การจัดทําโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
- ใคร? มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
- หน่วยงานใดบ้าง?ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
- คุณลักษณะท่ีดีของผู้จัดกิจกรรม 
3. การศึกษาและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม
4. รูปแบบและตัวอย่างกิจกรรมประเภทต่างๆ
- กิจกรรมประเภทสวัสดิการ : การจัดตั้งคณะกรรมการ
- กิจกรรมประเภทกีฬา : การแข่งขันกีฬา
- กิจกรรมประเภทบันเทิง : งานเลี้ยงปีใหม่
- กิจกรรมทางด้านศาสนาและประเพณี : ทําบุญตักบาตร
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ : บริจาคส่ิงของ, บริจาคโลหิต
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พนักงาน : โครงการห้องสมุด
- กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต : ISO, TQM เป็นต้น

Part 3 : เทคนิคการเขียนแผนงาน โครงการ และการนําเสนอโครงการการจัดทํากิจกรรม

1. การจัดทําแผนงานการจัดกิจกรรมพนักงาน
2. การบริหารโครงการกิจกรรมพนักงาน
3. การเขียนโครงการกิจกรรมพนักงาน
4. การนําเสนอแผนงาน โครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
5. การส่ือสาร ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมพนักงาน

Part 4 : Work shop : ฝึกปฏิบัติ

1. การกําหนดรูปแบบและสร้างระบบการจัดทํากิจกรรม พนักงาน
2. การเขียนและนําเสนอโครงการกิจกรรมพนักงาน

Part 5 : ประเมินผลการจัดทํากิจกรรมพนักงานเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายขององค์กร

1. เทคนิคและวิธีการประเมินผล ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
2. แนวทางและการแก้ไขปัญหาต่างๆในการจัดกิจกรรมพนักงาน

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba