บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจดทะเบียน (Company Secretary: CS) (หลักสูตรใหม่ 2562)***เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/5133

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
(Company Secretary: CS)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

วิทยากรโดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หัวข้อสัมมนา

1. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

2. แนวปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตาม “ICSA Guidance on the Corporate Governance
Role of the Company Secretary”

3. กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เลขานุการบริษัทจดทะเบียน
ต้องทราบ

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
4.1  บทบาทในฐานะผู้ที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันแนวปฏิบัติทางด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance)
4.2  บทบาทในฐานะ Investor Relations : IR
4.3  บทบาทของเลขานุการบริษัทกับกรรมการ และผู้ถือหุ้น

5. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

6. การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น
ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเทคนิคขั้นตอนอย่างไร

7. การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท
7.1 ทะเบียนกรรมการ
7.2 หนังสือนัดประชุม
7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
7.4 รายงานประจำปีของบริษัท
7.5 รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

8. บทกำหนดโทษเลขานุการบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

9. ความรับผิดทางของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล ที่เลขานุการบริษัทต้องทราบ เพื่อการแนะนำการปฏิบัติ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba