Excel สำหรับการปิดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/5104

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Excel สำหรับการปิดบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 


 

วิทยากรโดย อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1 .จัดทำใบสำคัญรับเงิน-จ่ายเงิน เพื่อการบันทึกบัญชีในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้เทคนิคของ Excel

2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

3. ผ่านรายการจากสมุดรายได้วันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทในแต่ละบัญชีโดยการใช้เครื่องมือ
Pivot Table

4. จัดทำงบทดลองด้วยคำสั่ง IF และกระทบยอดคงเหลือในบัญชีที่สำคัญ เช่น
• สินค้าคงเหลือด้วยคำสั่ง Table , Sumifs ,Vlookup
• ลูกหนี้การค้าคงเหลือ จากตารางการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า (Aging) ด้วยคำสั่ง IF , Vlookup
• ค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสม ด้วยคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Date

5. จัดทำกระดาษทำการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปิดบัญชีทำให้ทราบยอดคงเหลือในบัญชี ได้แก่
ปิดบัญชีประเภทรายได้ และค่าใช้ จ่าย โอนเข้าบัญชีกำไรขาดทุนโดยใช้คำสั่ง Table ,If

6. รายการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
• รายได้ค้างรับ/ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้วยคำสั่ง Table ,Vlookup
• รายได้รับล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าด้วยคำสั่ง Table ,Vlookup
• ดอกเบี้ยรับ/จ่าย ,ดอกเบี้ยค้างรับ/ค้างจ่าย ด้วยตารางการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยใช้คำสั่ง PMT
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากตารางการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า (Aging) ด้วยคำสั่ง IF , Vlookup

7. บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน และปิดบัญชี
กำไรขาดทุนเข้าบัญชีทุนด้วยคำสั่ง Table , Sumifs ,Vlookup

8. จัดทำงบทดลองหลังการปิดบัญชีโดยหายอกคงเหลือยกไปของบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีด้วยคำสั่ง Table , Sumifs ,Vlookup

9. จัดทำงบการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนด้วยคำสั่ง Table , Sumifs ,Vlookup

10. สรุปข้อมูลบัญชีโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เครื่องมือ Pivot Table
 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba