แนวทางการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing

รหัสหลักสูตร : 21/2123

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางบัญชีการเงิน

1.1 ความหมายของราคาโอนทางบัญชีการเงิน

1.2 ลักษณะของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.3 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับราคาโอนทางบัญชีการเงิน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหาร

2.1 ความหมายของราคาโอนทางบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหาร

2.2 ศูนย์ความรับผิดชอบและการบัญชีตามความรับผิดชอบ

3. แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากร

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากรตามกฎหมายระหว่างประเทศ

- ความหมายของราคาโอนทางภาษีอากรตามกฎหมายระหว่างประเทศ

- องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

- ความหมายของกิจการข้ามชาติ

- การหลบหลีกทางการเงินผ่านการบริหารภาษีอากร

- ข้อควรพิจารณาในการกำหนดราคาโอนเพื่อการบริหารภาษีอากรหรือการวางแผนภาษีอากร

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากรตามกฎหมายประเทศไทย

- จุดสำคัญของราคาโอนทางภาษีอากรที่กระทบกับกฎหมาย

- การกำหนดราคาโอนตามบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลรัษฎากร

- ผลกระทบทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากร

4. แนวทางการปฏิบัติงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอน

4.1 การพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.2 ผลกระทบต่อหน่วยงานย่อยภายในองค์กรจากการกำหนดราคาโอน

4.3 การกำหนดราคาโอนสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อ-ขายหรือโอนกันภายในองค์กร

- กรณีที่มีกำลังการผลิตเหลือ

- กรณีที่ไม่มีกำลังการผลิตเหลือ

- วิธีการกำหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร

4.4 การบัญชีมูลค่าในปัจจุบัน (Current Value Accounting) ในการกำหนดราคาโอน

- ราคาเปลี่ยนแทน (Entry Price or Replacement Cost)

- ราคาขาย (Exit Value or Selling Price)

- มูลค่าปัจจุบันของการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Present Value of Expected Future Cash Flows)

- ข้อดีและข้อเสียของการบัญชีมูลค่าในปัจจุบันในการกำหนดราคาโอน

4.5 การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในการรวมธุรกิจประเด็นสำคัญที่ทางบัญชีไม่ควรพลาด

- ความหมายของการรวมธุรกิจ

- เหตุผลในการรวมธุรกิจ

- วิธีการรวมธุรกิจ

- ผลกระทบทางบัญชีของการรวมธุรกิจ

4.6 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา

- การบันทึกการลงทุนของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

- การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบันทึกบัญชี

5. การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาโอน

5.1 การบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ

5.2 การบันทึกรายการบัญชีระหว่างผู้ร่วมค้ากับกิจการร่วมค้า

5.3 การบันทึกรายการบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาโอน

6. ผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing ที่กิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

6.1 การกำหนดราคาโอนทางบัญชีที่ไม่ได้รับและได้รับผลกระทบทางภาษีอากร

6.2 ผลกระทบทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับกิจการข้ามชาติ

6.3 หลักการภาษีอากรระหว่างประเทศของกิจการข้ามชาติเกี่ยวกับ Transfer Pricing

6.4 ความหมายของกิจการในกลุ่มเดียวกันตามประมวลรัษฎากร

6.5 การกำหนดราคาโอนตามคำสั่งกรมสรรพากร

6.6 หน้าที่และความรับผิดทางภาษีอากรที่บัญชีจะต้องให้ความสำคัญ

6.7 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการกำหนดราคาโอนทางบัญชีและภาษีอากร

6.8 ข้อดีและข้อเสียของวิธีการกำหนดราคาโอนแต่ละวิธี

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02 566 1020
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba