แนวทางการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2123

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวทางการปฏิบัติงานทางบัญชี
และผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางบัญชีการเงิน
1.1 ความหมายของราคาโอนทางบัญชีการเงิน
1.2 ลักษณะของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1.3 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับราคาโอนทางบัญชีการเงิน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหาร
2.1 ความหมายของราคาโอนทางบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหาร
2.2 ศูนย์ความรับผิดชอบและการบัญชีตามความรับผิดชอบ

3. แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากร
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากรตามกฎหมายระหว่างประเทศ
- ความหมายของราคาโอนทางภาษีอากรตามกฎหมายระหว่างประเทศ
- องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- ความหมายของกิจการข้ามชาติ
- การหลบหลีกทางการเงินผ่านการบริหารภาษีอากร
- ข้อควรพิจารณาในการกำหนดราคาโอนเพื่อการบริหารภาษีอากรหรือการวางแผนภาษีอากร
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากรตามกฎหมายประเทศไทย
- จุดสำคัญของราคาโอนทางภาษีอากรที่กระทบกับกฎหมาย
- การกำหนดราคาโอนตามบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลรัษฎากร
- ผลกระทบทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนทางภาษีอากร

4. แนวทางการปฏิบัติงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอน
4.1 การพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4.2 ผลกระทบต่อหน่วยงานย่อยภายในองค์กรจากการกำหนดราคาโอน
4.3 การกำหนดราคาโอนสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อ-ขายหรือโอนกันภายในองค์กร
- กรณีที่มีกำลังการผลิตเหลือ
- กรณีที่ไม่มีกำลังการผลิตเหลือ
- วิธีการกำหนดราคาโอนระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร
4.4 การบัญชีมูลค่าในปัจจุบัน (Current Value Accounting) ในการกำหนดราคาโอน
- ราคาเปลี่ยนแทน (Entry Price or Replacement Cost)
- ราคาขาย (Exit Value or Selling Price)
- มูลค่าปัจจุบันของการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต (Discounted Present Value of Expected
Future Cash Flows)
- ข้อดีและข้อเสียของการบัญชีมูลค่าในปัจจุบันในการกำหนดราคาโอน
4.5 การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินในการรวมธุรกิจประเด็นสำคัญที่ทางบัญชีไม่ควรพลาด
- ความหมายของการรวมธุรกิจ
- เหตุผลในการรวมธุรกิจ
- วิธีการรวมธุรกิจ
- ผลกระทบทางบัญชีของการรวมธุรกิจ
4.6 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
- ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
- การบันทึกการลงทุนของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบันทึกบัญชี

5. การบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาโอน
5.1 การบันทึกบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ
5.2 การบันทึกรายการบัญชีระหว่างผู้ร่วมค้ากับกิจการร่วมค้า
5.3 การบันทึกรายการบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับราคาโอน

6. ผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ Transfer Pricing ที่กิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
6.1 การกำหนดราคาโอนทางบัญชีที่ไม่ได้รับและได้รับผลกระทบทางภาษีอากร
6.2 ผลกระทบทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับกิจการข้ามชาติ
6.3 หลักการภาษีอากรระหว่างประเทศของกิจการข้ามชาติเกี่ยวกับ Transfer Pricing
6.4 ความหมายของกิจการในกลุ่มเดียวกันตามประมวลรัษฎากร
6.5 การกำหนดราคาโอนตามคำสั่งกรมสรรพากร
6.6 หน้าที่และความรับผิดทางภาษีอากรที่บัญชีจะต้องให้ความสำคัญ
6.7 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการกำหนดราคาโอนทางบัญชีและภาษีอากร
6.8 ข้อดีและข้อเสียของวิธีการกำหนดราคาโอนแต่ละวิธี

7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์นพกร พรวิจิตรเจริญ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba