การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 21/2389/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ปัญหาที่พบในเอกสารรับ – จ่าย ทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

2. จำเป็นต้องบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร

- ไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี สำหรับรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับกรรมการ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ ขาดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเกิดการสูญหาย

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเกิดการชำรุด

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้

- บันทึกรายการในบัญชีโดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

3. ปัญหาการจ่ายเงินแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินมีวิธีแก้ไขอย่างไรในการจัดทำบัญชี

- การจ่ายเงินที่ไม่สามารถระบุชื่อผู้รับเงินได้จ่ายโดยการไม่แจ้ง

- การจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา ไม่ใบเสร็จรับเงิน, ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- การจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- เงินใต้โต๊ะ , เงินกินเปล่า , เงินแป๊ะเจี๊ยะ

4. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวังพร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข

- เช็ครับล่วงหน้า - เช็คค้างจ่าย

- เช็คระหว่างทาง - เช็คเด้ง

5. ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

5.1 บันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของเอกสารทางบัญชี

- บันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินสด โดยใช้ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และไม่มีใบเสร็จรับเงิน

- บันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินสด แต่เอกสารการลงบัญชีซึ่งเป็นใบสำคัญจ่ายปรากฎว่าจ่ายเป็นเช็คธนาคาร

- แสดงรายการเงินสดในระหว่างปีเป็นยอดติดลบบางเดือน แต่แสดงยอดคงเหลือปลายงวดโดยปรับกับบัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ และบัญชีธนาคารเมื่อสิ้นงวด หรือระหว่างงวด

- บันทึกรายการรับชำระหนี้ได้รับเป็นเงินสด หรือเงินฝากธนาคารเป็นลูกหนี้การค้า

- บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ที่จ่ายเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเป็นเจ้าหนี้การค้า

- นำค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้ของกิจการมาบันทึก

5.2 บันทึกรายการในบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

5.3 บันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานการบัญชี

5.4 บันทึกรายการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

6. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

7. การกระทบยอดรายรับ – รายจ่าย กับ Bank Statement กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนมีวิธีแก้ไขอย่างไร

8. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

9. ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร

10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba