งานบัญชีและการเงิน เพื่อการวางแผนและควบคุมกำไรสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการและนักบัญชี (หลักสูตรย่อยที่ 1) ( การจัดทำบัญชีและการวางระบบบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี)

รหัสหลักสูตร : 21/2121/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้การจัดทำบัญชี

1. บัญชีคืออะไร  ทำไมต้องจัดทำบัญชี

2. สิ่งที่ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการต้องทราบในงานบัญชีทั้งระบบ

3. ความสำคัญของงานบัญชีที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบ

4. หลักการสำคัญในการจัดทำบัญชีที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบ

5. ภาพรวมของงานบัญชีที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบแต่ล่ะส่วนงานจะต้องเชื่อมโยงกันอย่างไร

6. ผู้ใช้ข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ

7. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

8. เข้าใจงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบ

9. เรียนรู้ระบบห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท

• กิจกรรมการจัดหาเงิน

• กิจกรรมการลงทุน

• กิจกรรมการดำเนินงาน

ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามประกาศกรมทะเบียนการค้า

1. บัญชีรายวัน

• บัญชีเงินสด

• บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร

• บัญชีรายวันซื้อ

• บัญชีรายวันขาย

• บัญชีรายวันทั่วไป

2. บัญชีแยกประเภท

• บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน

• บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย

• บัญชีแยกประเภทลูกหนี้

• บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

3. บัญชีสินค้า บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

เอกสารประกอบในการบันทึกบัญชี

• ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี

• ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี

• เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

• การจัดทำเอกสารให้ถูกต้องทั้งระบบภาษีอากรและประกาศกรมทะเบียนการค้า

การวางระบบบัญชีให้เชื่อมโยงกับภาษีอากรทั้งระบบ

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Tax Income: PIT)

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( Corporate Income Tax : CIT)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding  Tax: WHT)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)

- ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

1. สำนักงานประกันสังคม

• การรับเข้า-ออกพนักงาน

• ประโยชน์ที่ได้จากสำนักงานประกันสังคม

• ข้อควรระวังในการจ้างพนักงานq;

2. สำนักงานเขต /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ภาษีท้องถิ่น)

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด /บริษัท

• เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ

• เพิ่ม-ลด หุ้นส่วนใหม่/ผู้ถือหุ้น

• การจัดส่งงบการเงินประจำปี

** สรุปภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ระเบียบข้อบังคับ และทิศทางอนาคต ปี 2019

**Work shop ทำรายการทางบัญชีและภาษี (Tax Mapping)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba