งานบัญชีและการเงิน เพื่อการวางแผนและควบคุมกำไรสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการและนักบัญชี (หลักสูตรย่อยที่ 2) (กลยุทธ์สำคัญเพื่อการวางแผนควบคุมกำไรในการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบประมาณ)

รหัสหลักสูตร : 21/2121/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคสำคัญการวางแผนและการควบคุมกำไร

1. การบัญชีสำหรับการจัดการธุรกิจ

• ประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผน  ควบคุมและตัดสินใจทางธุรกิจ

• วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน  วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

• เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและกำไร   สามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและวางแผนกำไรได้

2. การตัดสินใจระสิ้นและระยะยาว

• การวิเคราะห์งบลงทุน  และ  การตั้งราคาสินค้า

• การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

• การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือผลิตเอง

• การตัดสินใจยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ หน่วยงานในองค์กร

• การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อจำกัดในธุรกิจเพื่อเลือกทางออกที่ดีที่สุด

• การตัดสินใจเกี่ยวกับการขายสินค้า และการลดต้นทุน

การวางแผนและการควบคุมกำไร

1. จัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ ได้และวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้

• งบประมาณขาย

• งบประมาณผลิต

• งบประมาณซื้อสินค้า/บริการ

• งบประมาณแรงงาน

• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต

• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

• งบประมาณเงินสด

2. หลักการบริหารงานแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจ  โดยใช้การบัญชีตามความรับผิดชอบ

3. การวิเคราะห์การบริหารสินค้าคงคลังได้

Work shop การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินและธุรกิจ

การควบคุมดูแลและการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของตนเองเพื่อวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ

1. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความ

• อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)

• อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุนหรือภาระหนี้สิน (Leverage Ratios)

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratios)

• อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

• อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(Activity Ratios)

3. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ)

• การควบคุมต้นทุนต่าง ๆ

• การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน

• การบริหารสภาพคล่องของกิจการ

• การบริหารสภาพคล่องของกิจการ

• การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ

• ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ

• ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

Workshop ทำรายการทางบัญชีและภาษี (Tax Mapping)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba