TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2117

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อกำหนดของสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16

2. การระบุสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16

3. การบัญชีสัญญาเช่าในงบการเงินของทางด้านผู้เช่า
- การรับรู้รายการ สิทธิในการใช้สินทรัพย์
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
- การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า

4. สัญญาเช่าดำเนินงานในงบการเงินของทางด้านผู้ให้เช่า
- การจำแนกประเภทของสัญญาเช่า
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงา

5. การรับรู้รายการขายและเช่ากลับคืน ทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

6. ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้สัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าดำเนินงานกับหลักภาษีอากร

7. ประเด็น Deferred Tax ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาเช่าปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
- วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
- หลักการบันทึก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax Asset : DTA)
- หลักการบันทึก หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liability : DTL)
- การวัดมูลค่าและการแสดงรายการ DTA/DTL ในงบการเงิน
- กรณีที่กิจการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของ สินทรัพย์ที่ทำสัญญาเช่าต้องรับรู้ DTA/DTL หรือไม่อย่างไร
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่มีผลกระทบกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- กรณีศึกษา

8. มาตรฐานการรายงานทางเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba