งานบัญชีและการเงิน เพื่อการวางแผนและควบคุมกำไรสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการและนักบัญชี(หลักสูตรเต็ม)

รหัสหลักสูตร : 21/2121

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


งานบัญชีและการเงิน เพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร
สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการและนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

เรียนรู้การจัดทำบัญชี

1. บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี

2. สิ่งที่ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการต้องทราบในงานบัญชีทั้งระบบ

3. ความสำคัญของงานบัญชีที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบ

4. หลักการสำคัญในการจัดทำบัญชีที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบ

5. ภาพรวมของงานบัญชีที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบแต่ล่ะส่วนงานจะต้องเชื่อมโยงกันอย่างไร

6. ผู้ใช้ข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ

7. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

8. เข้าใจงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ที่เจ้าของกิจการ/และผู้บริหารต้องทราบ

9. เรียนรู้ระบบห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท

• กิจกรรมการจัดหาเงิน

• กิจกรรมการลงทุน

• กิจกรรมการดำเนินงาน

ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามประกาศกรมทะเบียนการค้า

1. บัญชีรายวัน

• บัญชีเงินสด

• บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร

• บัญชีรายวันซื้อ

• บัญชีรายวันขาย

• บัญชีรายวันทั่วไป

2. บัญชีแยกประเภท

• บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน

• บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย

• บัญชีแยกประเภทลูกหนี้

• บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

3. บัญชีสินค้า บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

เอกสารประกอบในการบันทึกบัญชี

• ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี

• ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี

• เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

• การจัดทำเอกสารให้ถูกต้องทั้งระบบภาษีอากรและประกาศกรมทะเบียนการค้า

การวางระบบบัญชีให้เชื่อมโยงกับภาษีอากรทั้งระบบ

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Tax Income: PIT)

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( Corporate Income Tax : CIT)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax: WHT)

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)

- ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

1. สำนักงานประกันสังคม

• การรับเข้า-ออกพนักงาน

• ประโยชน์ที่ได้จากสำนักงานประกันสังคม

• ข้อควรระวังในการจ้างพนักงานq;

2. สำนักงานเขต /องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ภาษีท้องถิ่น)

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด /บริษัท

• เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ

• เพิ่ม-ลด หุ้นส่วนใหม่/ผู้ถือหุ้น

• การจัดส่งงบการเงินประจำปี

** สรุปภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ระเบียบข้อบังคับ และทิศทางอนาคต ปี 2019

**Work shop ทำรายการทางบัญชีและภาษี (Tax Mapping)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทคนิคสำคัญการวางแผนและการควบคุมกำไร

1. การบัญชีสำหรับการจัดการธุรกิจ

• ประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจทางธุรกิจ

• วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

• เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและกำไร สามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและวางแผนกำไรได้

2. การตัดสินใจระสิ้นและระยะยาว

• การวิเคราะห์งบลงทุน และ การตั้งราคาสินค้า

• การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ

• การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือผลิตเอง

• การตัดสินใจยกเลิกสายผลิตภัณฑ์ หน่วยงานในองค์กร

• การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อจำกัดในธุรกิจเพื่อเลือกทางออกที่ดีที่สุด

• การตัดสินใจเกี่ยวกับการขายสินค้า และการลดต้นทุน

การวางแผนและการควบคุมกำไร

1. จัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ ได้และวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้

• งบประมาณขาย

• งบประมาณผลิต

• งบประมาณซื้อสินค้า/บริการ

• งบประมาณแรงงาน

• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต

• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

• งบประมาณเงินสด

2. หลักการบริหารงานแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจ โดยใช้การบัญชีตามความรับผิดชอบ

3. การวิเคราะห์การบริหารสินค้าคงคลังได้

Work shop การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินและธุรกิจ

การควบคุมดูแลและการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของตนเองเพื่อวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ

1. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตีความ

• อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)

• อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุนหรือภาระหนี้สิน (Leverage Ratios)

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratios)

• อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)

• อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(Activity Ratios)

3. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ)

• การควบคุมต้นทุนต่าง ๆ

• การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน

• การบริหารสภาพคล่องของกิจการ

• การบริหารสภาพคล่องของกิจการ

• การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ

• ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ

• ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

Workshop ทำรายการทางบัญชีและภาษี (Tax Mapping)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba