ข้อควรระวังการยื่นงบการเงินปี 2562 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2563 (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 24/4050/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.ข้อกำหนดการแสดงรายการในงบการเงินมีอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงรายการ

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญ ในงบการเงิน ต้องพิจารณาอะไรก่อนการยื่นงบการเงิน

- โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ รวมถึงรายการอย่างน้อยที่ต้องปรากฏในงบการเงิน

- การจัดประเภท การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน

- ข้อควรพิจารณา/หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำงบการเงิน

2. การจัดทำและการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- รายการ On Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร ข้อควรระวังในการนำเสนองบการเงิน

- รายการ Off Balance จะเปิดเผยรายการอย่างไร และจะแสดงมูลค่าด้วยวิธีการใด

3.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

- การรับรู้รายการสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน

- การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

- การจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

- การประเมินการด้อยค่าของรายการสินทรัพย์

- การเปิดเผยข้อมูลรายการสินทรัพย์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สิน

- การจัดประเภทรายการหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน

- ตัวอย่างของรายการหนี้สินที่ต้องใช้การประมาณการ

- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายการหนี้สินในงบการเงิน

- การเปิดเผยข้อมูลรายการหนี้สินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับรายการในงบกำไรขาดทุน

- ข้อมูลที่ต้องนำเสนอในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- รูปแบบของการนำเสนองบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-ข้อควรระวังในการนำเสนอรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

6.ขั้นตอนและวิธีการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

- รูปแบบการนำส่งงบการเงินทั้งในแบบ e-Form และ Excel

- 3 ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e=Filing การเตรียมข้อมูล การนำส่ง และการตรวจสอบผล

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น (จ.ชลบุรี)
206 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง พัทยา ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ :
038-420281
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba