ประเด็นทางภาษีที่ต้องระมัดระวัง เมื่อถูกเรียกตรวจสอบ (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 24/4526/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.ประเภทการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน
2.กระบวนการตรวจสอบและข้อพิพาท
3.สาเหตุการของการถูกตรวจสอบและออกหมายเรียก
4.ประเด็น “รายได้” ที่มักถูกเรียกตรวจสอบ จะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร
- ทำไมรายได้ของปีปัจจุบันต่ำกว่าปีก่อน
- กำไรขั้นต้นของกิจการน้อยเกินไปเมื่อเทียบการยอดขาย
- รับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สิทธิ ไม่ครบถ้วน
- แสดงรายได้ในงบกำไรขาดทุนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- รายได้อื่นเสียภาษีไม่ครบถ้วน หลบรายได้อื่น
- รายได้ที่ยกเว้นภาษี ไม่เข้าเงื่อนไขยกเว้น
- กำหนดราคาโอนต่ำกว่าราคาตลาด
- ขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทในเครือราคาต่ำเกินไป หรือ ขายไม่มีกำไร
- รายได้ที่กิจการไม่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีต้องถือเป็นรายได้
- รายได้ที่กิจการถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษียกเว้นให้
- ขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาด โดยมีเหตุไม่สมควร
- รายได้ทีไม่เคยได้รับ แต่ได้รับ จะตรวจสอบรายได้ย้อนหลังหรือ ไม่
- สรรพากรให้เพิ่มรายได้ ผลกระทบภาษีมูลค่าเพิ่มแลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- รายได้ใน ภ.ง.ด.50 ไม่ตรงกับยอดขายใน ภ.พ.30 ต้องกระทบยอดอย่างไร
- ทำไมรายได้ใน ภ.ง.ด.50 จึงไม่ตรงกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
- รายได้จากการให้กู้ยืม เสียภาษีไม่ครบถ้วน
- เงินให้กู้ยืม ประเด็นที่มักถูกสรรพากรประเมินให้บวกกลับเป็นรายได้
- กิจการมีลูกหนี้ค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน แต่สรรพากรประเมินเป็นรายได้
- การให้บริษัทในเครือใช้พื้นที่ ใช้อุปกรณ์สำนักงาน และจัดทำบัญชีให้ กิจการจะต้องรับรู้รายได้หรือไม่
5.ประเด็น “รายจ่าย” ที่มักถูกตรวจสอบ และวิธีจัดเตรียมข้อมูล พร้อมตอบข้อโต้แย้ง
- เอกสารประกอบการจ่ายเงินควรจะต้องมีอะไรบ้าง ให้สรรพากรยอมรับ
- กิจการจ่ายเงินและได้รับบิลเงินสด จำเป็นหรือไม่ต้องมีชื่อที่อยู่ของกิจการจึงจะถือเป็นรายจ่ายไดด้
- กิจการมีค่าใช้จ่ายที่เอกสารเป็นกระดาษความร้อน จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ เนื่องจากจะจางหายไปอ่านไม่ออกอีก 3 เดือนถัดไป
- มีรายจ่ายอะไรบ้างที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม และต้องบวกกลับ
- รายจ่ายที่ต้องบวกกลับ แต่บวกกลับไม่ครบถ้วน
- รายจ่ายส่วนตัว รายจ่ายให้โดยเสน่หา ความผิดพลาดที่ถูกประเมิน
- รายจ่ายค่าการกุศลไม่เข้าเงื่อนไขถือเป็นรายจ่ายได้
- กิจการประสบผลขาดทุนแต่มีการบริจาคจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน ประเด็นที่ถูกเรียกตรวจสอบ
- ค่าตอบแทนกรรมการอย่างไรที่ถูกบวกกลับ
- บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน แต่จ่ายโบนัสสามารถทำได้หรือไม่
- ค่าใช้จ่ายของกรรมการถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ทุกตัวหรือไม่
- ประเด็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงานที่มักถูกสรรพากรประเมิน
- รายจ่ายรอบระยะบัญชีอื่น ที่กิจการมักหลงลืม
- การให้สวัสดิการพนักงานอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้และไม่ถูกประเมิน
- มีอะไรบ้างในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สรรพากรมักสั่งให้บวกกลับ
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
- รายจ่ายที่กิจการถือเป็นรายจ่าย แต่สรรพากรให้ถือเป็นสินทรัพย์ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
6.ประเด็น “การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี” ถูกตรวจสอบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา
- ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ และ นันทนาการ
- ส่งพนักงานไปศึกษาต่อ
- จ้างคนพิการเข้าทำงาน
- สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
7.ประเด็น “การบวกกลับ” หรือ “หักออก” ถูกต้องหรือไม่
- หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ที่สรรพากรยอมรับ
- มีรายจ่ายอะไรบ้างที่ถูกสั่งให้บวกกลับ
- เบี้ยปรับและเงินเพิ่มอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายได้ และอะไรบ้างที่ต้องบวกกลับ
- รายการบวกกลับที่กิจการมักบวกกลับไม่ครบถ้วน
8.ประเด็น “ผิดพลาด” ที่เกิดขึ้นบ่อยและมีควาเสี่ยงถูกเรียกตรวจสอบ
- สรรพากรให้เพิ่มรายจ่ายต้องห้าม เพื่อเพิ่มยอดรายได้มีผลอย่างไร
- ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้เกิน แต่ไม่ให้ขอคืน จะมีผลอย่างไร
- การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างบริษัทในเครือในราคาพิเศษ
- การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างบริษัทในเครือโดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน
- การขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างบริษัทในเครือขายเท่าทุน หรือ ขาดทุน ทำได้หรือไม่
- การให้ส่วนลดมากกว่าลูกค้ารายอื่น
- ให้พนักงานทำงานให้บริษัทแม่และบริษัทในเครือ
- การตรวจสอบ stock สินค้า การสั่งซื้อ สั่งทำ สั่งผลิต
- สินค้าขาดหรือเกินจาก Stock
- สินค้าเสียหาย เสื่อมสภาพ หมดอายุ
9.รายการในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ประเด็นความผิดปกติที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจพบว่าผิดพลาดได้อย่างไร
10.เทคนิคการให้ปากคำ และการตอบข้อโต้แย้งเจ้าพนักงานประเมิน
11.คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ :
02 909-1421-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba