สรุปหลักการบัญชีและการจัดทำบัญชีเฉพาะประเด็นที่สำคัญของ TFRSs for NPAEs

รหัสหลักสูตร : 23/4052/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs : ทำความเข้าใจถึงภาพรวมของมาตรฐานและงบการเงิน

 • ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
 • ขอบเขต
 • กรอบแนวคิด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • การนำเสนองบการเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs : สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานแต่ละฉบับ

 • ลูกหนี้
 • สินค้าคงเหลือ
 • เงินลงทุน
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3. มาตรฐานการายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs : ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของนักบัญชี

 • ต้นทุนการกู้ยืม
 • สัญญาเช่า
 • ภาษีเงินได้
 • ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 • รายได้

4. มาตรฐานการายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs : ศึกษามาตรฐานและจุดที่ต้องระวังพร้อมกับ

Update จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใหม่

 • การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • สัญญาก่อสร้าง
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba