เจาะลึก TFRS 15 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้

รหัสหลักสูตร : 23/4115/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

2. สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

 • รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
 • เครื่องมือทางการเงิน (TAS32 /TFRS 9 และ TFRS7)
 • สัญญาเช่า (TFRS16)

3. TFRSs for PAEs : TFRS15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

 • หลักการที่สำคัญของ TFRS#15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • ขอบเขต
 • การรับรู้รายการ
 • การระบุสัญญากับลูกค้า
 • การระบุภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติ (Performance Obligation)
 • การกำหนดราคาของรายการค้า (Transaction Price)
 • การปันส่วนราคาของรายการค้าให้แก่ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติ
 • การรับรู้รายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ
 • การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
 • กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ TFRS#15

4. TFRS for NPAEs ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้

 • รายได้จากการขายสินค้า / รายได้จากการให้บริการ / รายได้ดอกเบี้ย /ค่าสิทธิ และเงินปันผล
 • การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • สัญญาก่อสร้าง

5. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba