รวมประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4031

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน และ การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานในอนาคต
2. ระบบบัญชีที่นักบัญชีต้องทราบ และข้อควรระมัดระวัง

- สาระสำคัญทางการบัญชีและสาระสำคัญทางการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างไร
- จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบบัญชีเอื้อให้เกิดปัญหาต่อการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
- เงินสดย่อย ข้อควรระวัง และประเด็นความผิด ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
- ปัญหาของเงินทดรองจ่ายที่มีผลกระทบต่อระบบบัญชีและงบการเงิน
- เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องเกี่ยวข้องอย่างไรกับบัญชีที่ท่านจัดทำ
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ข้อควรระวังในการปรับปรุงแก้ไขรายการในงบการเงิน และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปรับปรุงรายการทางบัญชี สำหรับกิจการ NPAEs และ PAEs
- การเตรียม Paper Work สำหรับการควบคุมคุณภาพการจัดทำบัญชีเพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- เทคนิคการพิจารณาว่านโยบายการบัญชีของกิจการสอดคล้องกับระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่
- นักบัญชีควรให้ความสำคัญในรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นเรื่องใดบ้างที่อาจมีผลกระทบต่อความถูกต้องของงบการเงิน
- งบการเงินรูปแบบไหนเหมาะกับกิจการของท่าน รวมทั้งตัวอย่างการพิจารณารูปแบบงบการเงินที่เหมาะสม
- กำไรขาดทุนที่เกิดแล้ว และกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดคืออะไร ควรจะแสดงรายการอยู่ที่ใดในงบการเงิน
- การปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาวจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- วิธีการแก้ไขรายการในงบการเงินที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในปีก่อน และการปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องในปีปัจจุบัน
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- เกณฑ์ในการพิจารณาหลักการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานฉบับใหม่ 
- หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละประเภท ควรจะดำเนินการตามมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างไร 
-กิจการมีรายได้จากการขายและให้บริการพอๆกัน ต้นทุนการขายและการให้บริการควรแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร
5.รวมปัญหาการจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการที่น่าสนใจ
- จำเป็นหรือไม่ที่หนี้สินหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปีต้องมีจำนวนคงค้าง 12 งวด
- ลูกหนี้ที่เกิดจากการด้อยค่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
- ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าเดียวกันสามารถนำมาหักกลบลบกันได้หรือไม่
- ผลประโยชน์พนักงาน ยังจำเป็นต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการหรือไม่ ถ้าผู้ทำบัญชีประมาณการเองแล้วเกิดข้อผิดพลาดจะมีผลกระทบอะไรบ้างต่องบการเงิน
- สินค้าคงเหลือ หรือทรัพย์สินอื่นได้หายไปจากรายการทางบัญชี ต้องแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงทางบัญชีอย่างไร             
-ทรัพย์สินเสียหาย เสื่อมสภาพ  รอการขายแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ จะบันทึกบัญชีอย่างไร      
- สินทรัพย์รอการขาย ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- สินทรัพย์ทุกตัวต้องพิจารณาการด้อยค่าหรือการลดมูลค่าลงหรือไม่
- ปัญหาที่สำคัญในการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  
- เทคนิคที่สำคัญที่กิจการจะนำมาใช้ในการบริหารต้นทุน เนื่องจากกิจการขาดสภาพคล่อง
- ผู้เช่าจะพิจารณาการรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเมื่อไหร่ และผู้ให้เช่าจะรับรู้รายได้จากค่าเช่าอย่างไร
- ลูกหนี้, เจ้าหนี้กรรมการจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากการส่งเสริมการขายจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎหมายภาษีอากร
6.คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมอินทรา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba