เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4012/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีควรทราบ

1.1 ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน

1.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจ

1.3 แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน

2 ประเภทของงบการเงินที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน

2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

2.3 งบกระแสเงินสด

2.2 งบกำไรขาดทุน 

2.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี

3. เทคนิคการทบทวนข้อมูล และปรับปรุงรายการทางบัญชีก่อนการวิเคราะห์งบการเงิน

4. เทคนิคที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

5. เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน

เพื่อตรวจสุขภาพโดยรวมของธุรกิจ

5.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

- อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 

- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ

- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้

5.2 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Efficiency)

- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

5.3 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)

- อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

- อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์

5.4 อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

- อัตรากำไรขั้นต้น 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

- อัตรากำไรสุทธิ

6. เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบกระแสเงินสด เพื่อสะท้อนความสามารถในการบริหาร

กระแสเงินสดของกิจการ

6.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และสภาพคล่อง

(Solvency and Liquidity)

- อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

- อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้

- อัตราส่วนการจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว

- ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

- อัตราส่วนวัดความสารถในการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน

- อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- อัตราส่วนแสดงความเพียงพอของกระแสเงินสด

- อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดบัญชี

6.2 อัตราส่วนประเมินคุณภาพกำไร (Quality of earnings)

- อัตราส่วนวัดคุณภาพของยอดขาย

- อัตราส่วนวัดคุณภาพกำไร

6.3 อัตราส่วนประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

หรืออัตราส่วนวัดผลตอบแทน (Cash Flow Returns)

- อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย

- อัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่เป็นเงินสดต่อสินทรัพย์รวม

- อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหุ้น

7. เทคนิคการดูงบการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจ

8. ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน

9. เทคนิคการอ่าน วิเคราะห์ และการเขียนรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

10. Case Study การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากตัวอย่างจริง

11. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba