ข้อแตกต่างที่ควรระวังในการปฏิบัติงานทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ

รหัสหลักสูตร : 23/4117

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

 

1.ข้อแตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs และ NPAEs ใหม่

2.หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs กับ NPAEs ให้เหมาะสมกับกิจการ

3.ข้อแตกต่างที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs กับ NPAEs ในปัจจุบัน

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

4. ข้อควรระวังในการควบคุมภายใน และ การวิเคราะห์การเงินของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีเพื่อประสิทธิภาพของงานบัญชี

- หลักเกณฑ์ในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินคืออะไร

- หลักเกณฑ์สำคัญที่จะวิเคราะห์งบการเงินสำหรับฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างไร

- การควบคุมภายในเกี่ยวข้องอย่างไร กับผู้บริหาร นักบัญชี และผู้สอบบัญชี

- บทลงโทษตามกฎหมายกรณีที่ผู้ทำบัญชี และผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ได้นำหลักฐานสำคัญมาบันทึกบัญชี

5.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba