เตรียมความพร้อมสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญเมื่อเปลี่ยนเเปลงมาตรฐาน NPAEs

รหัสหลักสูตร : 23/4121/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการเตรียมพร้อมพร้อมเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
2. ข้อกำหนดโดยรวมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ที่ต้องระวังในปัจจุบัน
3. รายการทรัพย์สินที่ต้องแยกรายการในบัญชีแยกประเภทมีอะไรบ้าง
4. การทำความเข้าใจการตีราคาทรัพย์สินที่สำคัญ
5. มาตรฐานการบัญชี NPAEs ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงงบการเงินสำหรับกรณีการเปลี่ยนมาตรฐานจาก NPAEs สู่ PAEs สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
7. อสังหาริมทรีพย์เพื่อการลงทุน คืออะไร และมีผลอย่างไรกับ NPAEs และ PAEs
8. แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ค่าเช่า และประกาศ ท.ป. 1/2528
9. ข้อพิจารณาในอนาคตสำหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน
10. การบัญชีที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
11. ข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่ต้องทราบในการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้ค้างจ่าย
12. การพิจารณาประมาณการทางบัญชีและวิธีการทบทวน พร้อมตัวอย่างที่สำคัญสำหรับผลประโยชน์พนักงานปรับปรุงใหม่
13. ข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับลูกหนี้การค้า
14. การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม NPAEs และระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
15. การเปิดเผยรายการที่สำคัญสำหรับลูกหนี้การค้า
16. ข้อพิจารณาสำหรับการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญกรณีบริษัทอยู่ในต่างประเทศหรือเตรียมพร้อมเข้าตลาดฯ
17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba