เทคนิคการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4118

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. เลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไรให้เหมาะสมกับกิจการ
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- จัดทำงบการเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรูปแบบรายการย่อ
- หลักเกณฑ์การพิจารณางบการเงินที่สมบูรณ์
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุน แตกต่างกันอย่างไร
- หลักเกณฑ์ในการแยกแสดงรายการในงบการเงิน
- หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- การเลือกรูปแบบการแสดงค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระเเสเงินสด
- การเลือกรูปแบบงบกระแสเงินสดจะทำอย่างไร
- การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของกิจการโดยใช้งบกระแสเงินสด
- การเปิดเผยรายการที่ไม่ใช่เงินสดคืออะไร
- การพิจารณา กระแสเงินสด จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ควรจะให้อยู่ในกิจกรรมใด
- การพิจารณา กระแสเงินสด จากดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลจ่าย ควรจะให้อยู่ในกิจกรรมใด
5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- การหามูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือ
- เปรียบเทียบราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
- ทำลายสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบันทึกบัญชี
- การประมาณการผลประโยชน์พนักงานกับต้นทุนการผลิตสินค้า
- ข้อควรระวังในการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ  
- หลักฐานที่สำคัญที่ใช้ในการบันทึกสินค้าเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- การเปิดเผยข้อมูลเรื่องสินค้าคงเหลือจะทำอย่างไร
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- วิธีการวัดมูลค่าเริ่มแรกของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การซื้อเหมาแบบรวมหลายสินทรัพย์รวมกัน
- การซื้อผ่อนชำระ
- สินทรัพย์ได้มาจากการบริจาค
- การได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของกิจการ
- การได้มากับการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่น
- การสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาใช้เอง
- วิธีการพิจารณารายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- วิธีการบันทึกบัญชีการตีราคาใหม่ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- วิธีการพิจารณาปัจจัยในการคำนวณค่าเสื่อมราคา
- ราคาทุนของสินทรัพย์
- อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
- วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
- วิธีการบันทึกบัญชี ประมาณการ ค่ารื้อถอน ขนย้าย บูรณะ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะทำอย่างไร
- วิธีการพิจารณาว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา จะแสดงรายการเป็น สินค้าคงเหลือ , ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีการโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็น สินค้าคงเหลือ, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
7. คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์จีรวรรณ เมทาทิน

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba