การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบการทำงานบัญชี-ภาษี สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1921

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบการทำงานบัญชี-ภาษี สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 • รวมเทคนิคการตรวจสอบการทำงานทั้งด้านบัญชี และภาษี เพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี และหัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • กลวิธีการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล, เงินสดและเงินฝากธนาคาร, บัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้, สินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาฯ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, สินค้าคงเหลือ, ภาษีขาย ฯลฯ
 • พร้อมวิธีแก้ปัญหา และเตรียมเอกสารเพื่อบรรเทาภาระภาษีเมื่อสรรพากรตรวจสอบ

หัวข้อสัมมนา

 1. การตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • การตรวจสอบแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของปีก่อน กับงบการเงินและกระดาษทําการ
  • การตรวจสอบการประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกิน 25%
  • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีค้างจ่าย
  • การกระทบยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุน กับ ที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
  • การตรวจสอบรายการกระทบยอดเพื่อปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษี
  • การขายสินค้า บริการ ให้เช่าทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือต่ำกว่าราคาตลาด
  • การตั้งเจ้าหนี้, ลูกหนี้ ที่ไม่มีตัวตน หรือบันทึกเกินกว่าความเป็นจริง
  • หักรายจ่ายผิดรอบบัญชี
  • หลักฐานการจ่ายเงินที่สรรพากรไม่ยอมรับ
  • การตรวจสอบกิจการมีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายงาน
 2. การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร
  • ปัญหาการบันทึกบันชีเงินสดไม่ตรงกับรายรับในระหว่างปี
  • การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและใบสําคัญจ่าย
  • การพิสูจน์รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินสด ว่าไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 3. การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้
  • ลูกหนี้การค้า, ลูกหนี้เงินมัดจํา, ลูกหนี้เงินยืมทดลอง, ลูกหนี้บริษัทในเครือ
  • การให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  • ข้อระวังในการขาย การเรียกเก็บหนี้และการให้เครดิต
  • ประเด็นที่ต้องระวังในการตัดหนี้สูญที่สรรพากรยอมรับ
  • การขายเชื่อ และการให้ส่วนลดตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • การรับรู้รายได้ - รายจ่าย จากบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้
 4. การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแต่ละประเภท
  • สินทรัพย์ที่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้
  • สินทรัพย์ที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา
  • สินทรัพย์ที่มีสิทธิการใช้เพียงอย่างเดียว
  • สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
  • การหักค่าเสื่อมเกินกว่าความเป็นจริง
  • สินทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ใช้สิทธิได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
 5. ที่ดินอาคารอุปกรณ์
  • การโอนและการขายความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีที่ต้องระวัง
  • ภาระผูกพันเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ตามข้อตกลงในสัญญากับภาระภาษี
 6. สินค้าคงเหลือประเด็นที่มักถูกประเมิน
  • การตรวจนับสินค้า
  • การตีราคาสินค้าคงเหลือ
  • ความเหมาะสมของราคาสินค้าคงเหลือ และต้นทุนสินค้า
  • การเปรียบเทียบปริมาณและราคาของสินค้าคงเหลือในปีปัจจุบันกับปีก่อน
  • การจัดการกับ สินค้าที่ชํารุด เสียหาย เสื่อมคุณภาพที่สรรพากรยอมรับ
 7. การตรวจสอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • การตรวจสอบแบบ ภ.ง.ด. ที่ใช้นําส่งในแต่ละเดือน และอัตราภาษีที่นําส่ง
  • การตรวจสอบยอดรายได้จากภาษีที่ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และบัญชีรายได้
  • การตรวจสอบระหว่างภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปบัญชีแยกประเภท
 8. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การตรวจสอบรายการในใบกํากับภาษี และความถูกต้อง
  • เลขที่ใบกํากับ กับการลงรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายที่ต้องระวัง
  • วิธีการจัดเก็บใบกํากับภาษีซื้อ-ภาษีขายตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • ใบแทนใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใช้บ่อยๆจะถูกตรวจสอบหรือไม่
 9. ประเด็นตรวจสอบบัญชีซื้อกับรายงานภาษีซื้อของกิจการ
  • บัญชีซื้อที่กิจการบันทึก
  • ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องระวัง
  • การลงรายงานภาษีซื้อ
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 ที่นั่ง
  • การกระทบยอดภาษีซื้อที่ขอคืน กับ รายจ่ายของกิจการ
 10. การตรวจสอบภาษีขาย
  • การจัดทํารายงานภาษีขาย
  • กระทบยอดบัญชีขาย กับยอดขายในรายงานภาษีขาย
  • ตรวจสอบยอดรายงานภาษีขายกับแบบ ภ.พ.30
 11. การแก้ไขปัญหาการนําส่ง ภ.พ.30ไม่ถูกต้อง
  • ภาษีขายขาด - เกิน
  • ภาษีซื้อขาด - เกิน
  • ตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อ
 12. วิธีแก้ไข และเตรียมเอกสารเพื่อบรรเทาภาระภาษีเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
 13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba