เจาะประเด็นการปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเคลียร์ประเด็นภาษีอากรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

รหัสหลักสูตร : 21/1948

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นการปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเคลียร์ประเด็นภาษีอากรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

หัวข้อสัมมนา


1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปิดบัญชีสำหรับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
2. วิธีการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด

 • การรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน (Full Accrual Method)
 • การรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (Percentage of Completion Method)
 • การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ (Installment Method)
3. ความแตกต่างเกณฑ์สิทธิ์ เกณฑ์คงค้าง ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การขายที่ดิน การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การขายอาคารชุดที่ต้องปรับปรุงรายการเพื่อบันทึกบัญชี

4. การเตรียมเอกสารทางบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • รายได้ตามเอกสารมากกว่ารายได้จริง
 • รายจ่ายจริงมากกว่าเอกสารที่ได้รับ
 • ยืนยันยอดกับธนาคาร การกระทบยอดบัญชีธนาคารตรวจสอบ Statement เพื่อปิดบัญชี
5. วิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • บัญชีธนาคารทั้งหมด
 • บัญชีพัก บัญชีกรรมการ
 • ลูกหนี้ค้างจ่าย
 • รายได้ค้างรับ
 • เช็ครับล่วงหน้า
 • ทะเบียนทรัพย์สิน
6. หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • ค่าเช่ารับล่วงหน้า
 • เจ้าหนี้ทั้งหมด
 • การนำส่งภาษีขายจากของแถม

7. การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด

8. การปิดบัญชีการส่งเสริมการขายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • โปรโมชั่นลด แลก แจก ของแถม จะปิดบัญชีอย่างไร
 • การปิดบัญชีเพื่อนำส่งภาษีขายจากการส่งเสริมการขาย
 • ขายบ้าน คอนโด อาคารชุด รวมค่าตกแต่ง ค่าเฟอร์นิเจอร์ / ขายบ้าน คอนโด อาคารชุด แยกค่าตกแต่ง ค่าเฟอร์นิเจอร์
 • ค่าชดเชยเนื่องจากการผิดสัญญา
9. เตรียมความพร้อมเอกสารที่อาจถูกตรวจ
 • งบการเงิน
 • จำนวนหุ้น
 • สำรองตามกฎหมาย
 • กำไร/ ขาดทุนสะสมยกมา
 • กำไร/ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน
 • งบทดรอง
 • บัญชีแยกประเภท
 • การทำสัญญา 2 ฉบับเพื่อให้ลูกค้ากู้แบงค์
 • โปรโมชั่นซื้อ 1 ยูนิต แถม 1 ยูนิต (ซื้อ 1โครงการ แถมอีก 1 โครงการ)
10.งบกระทบยอดบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • ภ.ง.ด.1, 1ก
 • ภ.ง.ด.3
 • ภ.ง.ด.53
 • ภ.ง.ด 54
 • ภ.พ.36
 • บัญชีพิเศษ
11.เทคนิครับมือการตรวจย้อนหลัง เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • ภ.ง.ด. 50 ของปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51
 • สบช. 3 อบจ.5
 • ทางแก้ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิ ภ.ง.ด. 51 ขาด-เกิน
12.รวมประเด็นปัญหาในการปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • 12.1 รายได้ที่ต้องปิดให้ได้ก่อนปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • ขายโดยมีการทำสัญญาซื้อคืนเพื่อกระตุ้นผู้ซื้อให้ซื้อสินค้า
 • เงินจอง เงินที่ลูกค้าจ่ายในวันทำสัญญา
 • เงินชำระค่างวดตามสัญญาซื้อขาย ขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • ประเด็นรายได้ที่ต้องปรับปรุงทางบัญชีให้เป็นรายได้ทางภาษี
 • ค่าเปลี่ยนผู้ซื้อ
 • 12.2 ปัญหาการปิดบัญชีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
 • รายจ่ายในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์
 • ค่าซื้อที่ดิน สิทธิการเช่าและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิการเช่า
 • รายจ่ายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพพร้อมขาย
 • ค่าถมที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 • ค่าออกแบบค่าควบคุมโครงการค่านายหน้า
 • ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 • ดอกเบี้ย กู้ยืม
 • ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ค่าทำถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ
 • ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สวนสาธารณะ สโมสร ที่จอดรถ
 • 12.3 ค่าตกแต่ง จะบันทึกรายได้-รายจ่ายอย่างไร
 • กรณีเป็นส่วนควบ
 • กรณีไม่เป็นส่วนควบ
13.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53 เพื่อปิดบัญชีของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
14.การปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด 51, ภ.ง.ด. 50 สำหรับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน อาคารชุด
15.การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 เพื่อตรวจภาษีธุรกิจเฉพาะ
16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีPromotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562
3. ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ประมวลรัษฎากร ปี 2562” มูลค่า 450 บาท ฟรีทันที!!!

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba