Update กฎหมายภาษีอากร 2562 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update กฎหมายภาษีอากร 2562
และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
  • Update ภาษีปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและพนักงานลูกจ้าง
  • Update กฎหมาย e-Payment ที่นักบัญชีต้องทราบ
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศฯ
  • 10 เกณฑ์พิจารณากลุ่มหลีกเลี่ยงภาษี
  • กฎหมายใหม่!! การจัดเก็บภาษี
  • มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
  • 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษีอากร 2562 และนโยบายทางภาษี
- อัตราภาษีสำหรับ SME ที่ใช้ในปี 2562
- Update ภาษีปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและพนักงานลูกจ้าง
- Update กฎหมาย e-Payment ที่นักบัญชีต้องทราบ
- เงื่อนไขการได้สิทธิเสียภาษีในอัตราพิเศษตามกฎหมาย
- มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- เงื่อนไขการจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้
- มาตรการการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร
- มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
- มาตรการการบริจาคผ่านระบบ e-Donation
- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice)
- การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์
2. รายจ่ายใดบ้างที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่ม และข้อควรระมัดระวังในการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น
- 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า มีกรณีใดบ้าง
- สิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
- หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วัด, มูลนิธิ, สถานพยาบาล
- การบริจาคเงิน/ทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- รายจ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) สิทธิประโยชน์ทางภาษี

3. ประเด็นปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน 1.5, 2 เท่า และปัญหาการลงรายจ่าย 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี

4. Update ภาษีมูลค่าเพิ่มของปี2562

5. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)

6. การเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษทางภาษี

- หลักเกณฑ์ในการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา
- ลักษณะของค่าปรับอาญาตามกฎหมายภาษี
- เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาสามารถนำมลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

7. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรปี 2562 และแนวทางการตรวจสอบกรณีใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา
- เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ
- รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษีบัญชีจะบันทึกอย่างไร
- ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

8. ทิศทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีในปี 2562
- การตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม

  • โทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม


9. e-Payment กับการตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร

10.แนวทางการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการขอใช้สิทธิยกเว้นในการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
- ขอคืนภาษี
- ไม่ขอคืนภาษี
- มีภาษีที่ต้องขอคืนแต่ไม่ขอคืน

11. Update แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า
- การตรวจ STOCK สินค้า
- วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
- การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี

12. Update ลดหย่อนค่าจ้างของลูกจ้าง
- Update การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- Update กฎหมายภาษีของพนักงานลูกจ้างที่นายจ้างต้องรู้

  • การเปลี่ยนแปลงค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2
  • หลักสำคัญที่ต้องวางแผนตามกฎหมายใหม่

13.ปัญหาการปิดอากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba