ทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs ที่มีการเปลี่ยนแปลง 2562

รหัสหลักสูตร : 21/2185

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน

2. มาตรฐานรายงานทางการเงินที่กระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดบ้างในมาตรฐานการบัญชี NPAEs

3. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินให้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุน

4. ข้อควรระวังในการปรับปรุงแก้ไขรายการในงบการเงินและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปรับปรุงรายการทางบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs และ PAEs

5. การเตรียม Paper Work สำหรับการควบคุมคุณภาพการจัดทำบัญชีเพื่อให้งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

6. เทคนิคการพิจารณาว่านโยบายการบัญชีของกิจการสอดคล้องกับระบบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันหรือไม่

7. นักบัญชีควรให้ความสำคัญในรายงานการประชุมฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นเรื่องใดบ้างที่อาจมีผลกระทบต่อความถูกต้องของงบการเงิน

8. งบการเงินรูปแบบไหนเหมาะกับกิจการของท่านรวมทั้งตัวอย่างการพิจารณารูปแบบงบการเงินที่เหมาะสม

9. กำไรขาดทุนที่เกิดแล้วและกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดคืออะไรควรจะแสดงรายการอยู่ที่ใดในงบการเงิน

10. การปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาวจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11. วิธีการแก้ไขรายการในงบการเงินที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในปีก่อนและการปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องในปีปัจจุบัน

12. สาระสำคัญทางการบัญชีและสาระสำคัญทางการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างไร

13. ประเด็นสำคัญของเงินปันผลและหลักการสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

14. จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบบัญชีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

15. เงินสดย่อย ข้อควรระวัง และประเด็นความผิดพลาดที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

16. ปัญหาของเงินทดรองจ่ายที่มีผลกระทบต่อระบบบัญชีและงบการเงิน

17. เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องเกี่ยวข้องอยู่กับหลักการบัญชีที่ท่านจัดทำ

18. จำเป็นหรือไม่ที่หนี้สินหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี ต้องมีจำนวนคงค้าง 12 งวด

19. ลูกหนี้ที่เกิดจากการด้อยค่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและต้องปฏิบัติอย่างไรในมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่

20. ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าเดียวกันสามารถนำมาหักกลบลบกันได้หรือไม่

21. พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ปี 2560 มีผลกระทบอย่างไรกับการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรวมถึงพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงปี 2561ที่กำหนดให้มีการจ่ายเงินชดเชยกรณีลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป

22. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละประเภทควรจะดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างไร

23. กิจการมีรายได้จากการขายและให้บริการและต้นทุนการขายและการให้บริการในสัดส่วนที่เท่าๆกันควรแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร

24. สินค้าคงเหลือ หรือทรัพย์สินอื่นได้หายไปจากรายการทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรและการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

25. ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงทางบัญชีอย่างไร

26. ทรัพย์สินเสียหาย เสื่อมสภาพ รอการขายแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

27. สินทรัพย์ทุกตัวต้องพิจารณาการด้อยค่าหรือไม่

28. ปัญหาที่สำคัญในการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสมตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

29. เทคนิคที่สำคัญที่กิจการจะนำมาใช้ในการบริหารต้นทุนกรณีที่กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

30. ผู้เช่าจะพิจารณาการรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าอย่างไรและผู้ให้เช่าจะรับรู้รายได้จากค่าเช่าอย่างไร

31. ลูกหนี้และเจ้าหนี้กรรมการจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากร และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

32. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากการส่งเสริมการขายจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายภาษีอากร

33. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba