Update มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี พร้อม Updateกฎหมายภาษีอากรในปี 2562ที่สำคัญและกระทบธุรกิจ**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8208

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update มาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี พร้อม Updateกฎหมายภาษีอากรในปี 2562ที่สำคัญและกระทบธุรกิจ


หัวข้อสัมมนา

* ประเด็นบัญชีและการสอบบัญชีที่สำคัญ
1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีที่สำคัญที่นักบัญชีต้องรู้
1.1 การจัดทำเอกสารหลักฐาน และการเก็บรักษา
1.2 การจัดทำกระดาษทำการเพื่อการสอบบัญชี
1.3 การเก็บรักษากระดาษทำการ การรักษาความลับ

2. สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญสำหรับกิจการในปี2562
2.1 สรุปประเด็นสำคัญ
2.2 เจาะปัญหาและแนวทางแก้ไข

3. คู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ


4. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.194/2555
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

5. ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี


6. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

* ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายใหม่
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้เพิ่มขึ้น
2. การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
- การรับรู้รายได้ (ตามมาตรา 65, 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
- รายจ่ายของกิจการที่ต้องห้ามลงเป็นรายจ่ายทางภาษี (มาตรา 65ตรี)
- วิธีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กฎหมาย
- Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

*ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. Update กฎหมายใหม่

2. กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


3. กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กิจการใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้

4. ฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกเว้น

- ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายต้องเสีย VAT หรือไม่

5. การออกใบกำกับภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องและการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

- การจัดทำใบกำกับภาษี e-Tax Invoice by email
- การจัดทำ e-Tax Invoice, e-Receipt
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- วิธีการลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งในกรณี VAT 7% 0%และยกเว้น

6. วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมของเจ้าหน้าที่สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

*ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ
1. Update กฎหมายใหม่

2. วิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

3. การยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์


4. บทกำหนดโทษกรณีไม่นำส่ง นำส่งไม่ถูกต้อง หรือนำส่งขาดหรือไม่ติดอากรแสตมป์
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba