เทคนิคการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 ภ.พ.36 และ ภธ.40 และความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รหัสหลักสูตร : 21/8015

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.พ.30,ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54,ภ.พ.36,ภธ.40
ที่ทุกกิจการต้องทำเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ พร้อมทำ Workshop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

2. ความจำเป็นของการเขียนรายงานการกระทบยอด ภ.ง.ด.50 , ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

3. ข้อพิจารณาความแตกต่างของ ภ.ง.ด.50 , ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

4. สาเหตุของการที่จะต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

- เหตุจากรายได้และจุด Tax Point

- เหตุจากการประกอบธุรกิจ

- เหตุจากค่าใช้จ่าย

5. รายได้ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสีย ภ.ง.ด.50 VS ภ.พ.30

- รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- ความแตกต่างของการรับรู้รายได้จากขายสินค้า/ให้บริการ มีความแตกต่างอย่างไร

- รายได้ของกิจการนำเข้า-ส่งออกที่ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ที่มีความแตกต่าง

- บริจาคสินค้า/ทรัพย์สิน ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ต่างกันอย่างไร

- ค่าปรับ/สินไหม/ค่าเสียหาย มีผลกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 อย่างไร

- นำสินค้า/บริการไปใช้ในกิจการของตนเองต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หรือไม่

- ดอกเบี้ย เงินปันผล ต้องนำส่ง ภ.พ. 30 หรือไม่

- รายได้จากกิจการที่ไม่เสีย VAT แต่เสียภาษีเงินได้

- ฝากขาย กรณีทำสัญญาและไม่ทำสัญญาภาระภาษีต่างกันอย่างไร

- รายได้ขนส่งอย่างเดียวกับขายพร้อมขนส่งจะมีผลกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 อย่างไร

- สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ต้องตรงกันหรือไม่

- ให้สินค้าทดลองใช้ให้ลูกค้าต้องรับรู้รายได้หรือไม่ และภาษีมูลค่าเพิ่มต้องนำส่งหรือไม่ หากไม่ต้องการนำส่งจะปฏิบัติอย่างไร

- การทำลายสินค้าถ้ากรณีที่แจ้งและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากรเสียภาษีต่างกันหรือไม่

6. รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า กับ ผลกระทบในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแบบ ภ.ง.ด.50

- ความแตกต่างของรายได้ใน 15 กับ ภ.ง.ด.50

- การกระทบยอด 15 กับ ภ.ง.ด.50

- การจัดทำรายงานกระทบยอด 15 กับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30

7. ภ.พ 30 VS ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 รายได้-รายจ่าย ที่ต้องกระทบยอด

- การจ่ายเงินไปต่างประเทศกรณีบริการอยู่นอกราชอาณาจักร

- จ่ายค่าสินค้าโดยสินค้าอยู่นอกประเทศและส่งให้ลูกค้านอกประเทศ

- กรณีจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศและนำบริการมาใช้ในไทย

- บริษัทต่างประเทศส่งคนเข้ามาบริการในไทยจะต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ จะกระทบยอด ภ.ง.ด.53 กับ ภ.พ.30 อย่างไร

8. ภ.พ.30 VS ภ.ง.ด.50, ภ.ธ.40 ต้องกระทบยอดด้วยหรือไม่

- รายได้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสีย VAT ทุกกรณีหรือไม่

- ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้ยืม ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ กรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสีย ภธ.40

- กู้ยืมจากกรรมการโดยกรรมการไม่คิดดอกเบี้ย

9. วิธีการเขียนรายงานการกระทบยอดเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร

10. กรณีสรรพากรให้ปรับยอดภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ให้เท่ากันจำเป็นต้องทำตามหรือไม่

- หากทำตามที่สรรพากรแนะนำจะมีผลกระทบอย่างไร

11. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรจากการยื่นแบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 , ภธ.40

12. Workshop การเขียนรายงานการกระทบยอด


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba