เจาะลึกวิธีการเสียอากรแสตมป์ 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 28 สัญญา ที่นักบัญชีต้องรู้ พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

รหัสหลักสูตร : 21/17011

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึกวิธีการเสียอากรแสตมป์ 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 28 สัญญา ที่นักบัญชีต้องรู้ พร้อมจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
 • วิธีการขอรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ เอกสารหลักฐาน และใบเสร็จรับเงิน
 • Update หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ของสรรพากร
 • Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • พลาดไม่่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
 • Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
 • ปรับ 5 เท่า จากการเสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง จุดที่ต้องระวัง

หัวข้อสัมมนา

การชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน กับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

 1. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามความหมายของสรรพากร
  • เจาะรายละเอียดตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรตราสารอิเล็กทรอนิกส์
 2. ความหมายของ “รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์”
 3. ใครคือ ผู้ขอใช้บริการ, ผู้ให้บริการตามกฎหมาย
 4. ผู้เสียภาษีเป็นผู้ให้บริการเองได้หรือไม่
 5. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องชำระเป็นตัวเงินตามกฎหมาย
  • สัญญาจ้างทำของ
  • ใบมอบอำนาจ
  • ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท
  • สัญญาค้ำประกัน
  • สัญญากู้ยืม หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
 6. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
  • การยื่นเอกสารประกอบการแจ้งขอเป็นผู้ใช้บริการ API มีอะไรบ้าง
  • เอกสารการรับรองคุณสมบัติ กรณียื่นรายการข้อมูลด้วยตนเอง/ กรณีขอเป็นผู้ให้บริการ
  • วิธีปฏิบัติและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อสมัครใช้งาน
  • การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.9)
  • การตรวจสอบการเสียภาษี
  • วิธีการกรอกและนำส่งข้อมลู
  • วิธีการเข้าสู่ระบบ
  • วิธีการชำระเงิน
  • การ Download เอกสาร
 7. วิธีการขอเอกสารหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์
 8. จะทราบได้อย่างไรว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์ใดได้ชำระอากรแสตมป์แล้ว
 9. กรณีผลักภาระในการเสียอากรสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเสียอากรอย่างไร
 10. ต้นฉบับและคู่ฉบับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเสียภาษีพร้อมกันหรือไม่ ทำแทนคู่สัญญาได้หรือไม่
 11. กำหนดเวลายื่นก่อนกระทำตราสาร 15 วันนับจากวันใด
  • จ่ายค่าอากรแทนคู่สัญญา แต่ไม่ดำเนินการภายในกำหนด ใครถูกปรับ

อากรแสตมป์ กับ 28 สัญญา พร้อมเจาะลึกปัญหา และวิธีการแก้ไข


 1. อากรแสตมป์คืออะไร มีกี่ประเภท มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ
 2. ตราสารมีความหมายครอบคลุมเพียงใด แล้วตราสารใดต้องเสียอากรแสตมป์
 3. Highlight เด็ด!!! กับการเคลียร์ 28 สัญญา ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ที่นักบัญชีต้องรู้ และพลาดไม่ได้กับเทคนิคการดูสัญญาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
  • จุดสังเกตของสัญญาที่นักบัญชีสงสัยว่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
 4. ใครมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ และเสียในอัตราเท่าไร มีข้อยกเว้นอย่างไร
  • ถ้าเสียไม่ครบ เสียเพิ่มภายหลังได้หรือไม่ แล้วมีผลอย่างไรต่อธุรกิจ
  • กฎหมายยอมให้คู่สัญญาตกลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการเสียอากรแสตมป์ได้หรือไม่
 5. อย่างไรคือการปิดแสตมป์บริบูรณ์ ถ้าหากปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะมีผลอย่างไร แล้วใครต้องรับผิด
  • การเสียอากรแสตมป์ กรณีแสตมป์ปิดทับมีวิธีการอย่างไร
  • การขีดฆ่าอากรแสตมป์คืออะไร พร้อมเทคนิคการขีดฆ่าอากรแสตมป์ที่แม้มิได้ทำตามกฎหมาย แต่ศาลยอมรับว่ามีการขีดฆ่าแล้ว
  • การเสียอากรแสตมป์ กรณีชำระเป็นตัวเงิน
  • ตราสารที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เสียเป็นตัวเงิน แต่ผู้มีหน้าที่เสียนำไปชำระเป็นตัวเงินทำได้หรือไม่
  • ตราสารใดใช้แสตมป์ปิดทับไม่ได้โดยเด็ดขาด!!! และผลของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร
 6. พลาดไม่ได้!!! กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงิน พร้อมผลเสียหายที่นักบัญชีต้องรู้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
  • ถ้ายังใช้หลักเกณฑ์เก่าผลเป็นอย่างไร ทั้งในแง่คดี และการขอคืนอากรแสตมป์
  • ชี้จุดแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เก่า VS หลักเกณฑ์ใหม่ สิ่งใดที่ใช้บังคับไม่ได้แล้ว
 7. วิธีการเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากรพร้อมเทคนิคการชำระอากรที่ไม่มีทางเสียค่าปรับ เงินเพิ่ม
 8. ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์มีอะไรบ้าง
 9. ความรับผิดของการไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ และการไม่ออกใบรับมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบ
  • การต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอากร
  • การขอลดอากรทำได้ในกรณีใดบ้าง รวมถึงสิทธิไล่เบี้ยเงิน ค่าอากร
  • การใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง สิ่งที่ระวังเป็นพิเศษ!!! จนอาจแพ้คดีและเสียสิทธิ์เพราะปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง
  • โทษทางอาญามีหรือไม่ อย่างไร แล้วผู้ทำบัญชีต้องรับผิดทางอาญาด้วยหรือไม่ ทั้งกรณีที่เจตนาและไม่เจตนา
 10. Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับอากรแสตมป์ พร้อมแนะจุดใดต้องระวังเป็นพิเศษ!!!
  • ตราสาร 1 ฉบับ แต่มีข้อตกลงหลายประเภท มีวิธีการเสียอากรอย่างไร
  • ปัญหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับคู่ฉบับ
  • ใครเป็นผู้เก็บต้นฉบับ/คู่ฉบับ
  • สำเนาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
  • ทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
  • ตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องเสียอากรในไทยหรือไม่ มีความแตกต่างในการปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร และใครต้องเป็นผู้ปิดอากร
  • ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินในสัญญาจ้างทำของ กรณีจ้างที่ปรึกษา อย่างไรเรียกว่าผลสำเร็จของงาน
  • การปิดอากรแสตมป์ผิดวิธีที่กฎหมายกำหนดผลเป็นอย่างไร
  • เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะปิดอากรย้อนหลังได้หรือไม่ หรือจะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีใด ภายในกำหนดเวลาเท่าไร
 11. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการปิดอากรแสตมป์
  • ปิดอากรย้อนหลัง
  • ปิดแต่ไม่ขีดฆ่า
  • ซื้ออากรไว้แต่ยังไม่ปิด
  • การทำสัญญาที่ต่างประเทศโดยไม่นำสัญญากลับมาในไทย สรรพากรจะเชื่อหรือไม่
 12. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพากรที่นักบัญชีต้องรู้ในการตรวจสอบสัญญาและอากรแสตมป์
 13. การขอคืนอากรแสตมป์มีวิธีการอย่างไร หากไม่พอใจ สามารถอุทธรณ์ได้ทุกกรณีหรือไม่
 14. สรุปฎีกาสำคัญที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ พร้อมถาม-ตอบปัญหา ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในคดีจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ตัวอย่างสัญญาที่ใช้เปรียบเทียบกันเพื่อให้เสียอากรแสตมป์ได้อย่างถูกต้อง
 15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba