เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2903

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย

3. แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4. หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น

5. ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง

- รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)

- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

- การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)

- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)

6. เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ

- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าที่จะได้รับ

- การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ประกอบการนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี

7. หลักการพิจารณา/การจัดจำหน่าย/การเลิกใช้และการขายซากสินทรัพย์

- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชี

- การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดบัญชี

- รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ใบเพิ่มพนักงานและรายละเอียดเพื่อคำนวณภาษีเงินได้พนักงานและประกันสังคม

- หนังสือรับรองภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด 3,53 )

- ใบกำกับภาษีขาย ใบกำกับภาษีซื้อ พร้อมปัญหาการออกและจัดทำตามกฎหมายใหม่

- รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ พร้อมการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ใหม่

- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย

- Bank Statement

9. บทสรุปและข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba