กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม

2. การคำนวณต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและเหมาะสมกับธุรกิจ

* ตามลักษณะการผลิต

* ตามประเภทรายการ

- ต้นทุนปกติ

- ต้นทุนจริง

- ต้นทุนมาตรฐาน

- ต้นทุนกิจกรรม

2. วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน

3. เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

- การคิดหาวัตถุดิบเข้างาน (กรณีมีหลายผลิตภัณฑ์)

- ค่าแรงงานทางตรง/โสหุ้ยการผลิตเข้างาน

- การจัดทำบัตรสะสมต้นทุน

- การกำหนดราคาขาย

- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ ผลกระทบกับการบันทึกบัญชีต้นทุน

5. หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีผลกระทบต่อการบัญชีต้นทุน “Net realizable value” ต่างกับ “ราคาตลาด” ของสรรพากรอย่างไร

6. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ

7. วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การตรวจนับสินค้าปีละหลาย ๆ ครั้ง (Internal Control) จะมีผลต่อ CIT & VAT อย่างไร

10. เทคนิคการพิจารณาเลือกเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าของแต่ละกิจการ

11. วิธี FIFO, Weighted Average, Specification

12. ผลกระทบทางการบัญชีและภาษีอากร (TFRS & CIT) จากการขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ

13. เทคนิคการบันทึกรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

14. การออกแบบระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือควรทำอย่างไร

- กระบวนการปฏิบัติการรับ-จ่าย

- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

15. กรณีหลักเกณฑ์ของ VAT ไม่ตรงกับวิธีบันทึกสต็อกตามหลักบัญชีและภาษีอากร (CIT และ TFRS)

16. การบันทึกส่วนสูญเสียระหว่างการผลิตทางบัญชีและใช้เพื่อประกอบการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต้องเตรียม Supporting Documents อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

17. อัตราของเสียที่เกินกว่ากำหนดต้องปฏิบัติทางมาตรฐานการบัญชีอย่างไร และในทางภาษีต้องเสียภาษีหรือไม่

18. เทคนิคการปรับปรุง Stock Card กรณีสินค้าชำรุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าสูญหาย การทำลายสินค้า

19. ประเด็นที่มักผิดพลาดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน และสินค้าคงเหลือพร้อมวิธีแก้ไข

20. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

- การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

- บริษัทนำสินค้าฝากไว้กับตัวแทนจำหน่ายต้องทำ Stock หรือไม่

- โปรแกรม Software ที่ใช้ในกิจการต้องทำ Stock หรือไม่

- สำนักงานใหญ่ขายสินค้าแต่ของอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่ต้องทำ Stock หรือไม่

- ฝากสินค้าไว้กับผู้ขายเพราะเกรงว่าบริษัทจะถูกไฟไหม้ บริษัทต้องทำ Stock หรือไม่ ภายหลังปรากฏว่าบริษัทผู้ขายถูกไฟไหม้ทำให้สินค้าที่ฝากไว้เสียหายทั้งหมด บริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร

- นำสินค้าไปใช้ในกิจการต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่ และต้องนำส่ง VAT หรือไม่

21. การบันทึกและปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

22. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba