การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ

รหัสหลักสูตร : 21/2422

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงิน
เพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพื6อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้า A4
• เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้า A4
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียบเรียงการนำเสนออย่างเป็นระบบ ประกอบกับการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา)

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ใน 1 หน้า กระดาษ A4

2. การสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญ ที่ต้องนำเสนอมีอะไรบ้าง

3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญในงานบัญชี

4. การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร

6. องค์ประกอบของบทสรุปผู้บริหาร
6.1 เหตุการณ์สำคัญ
6.2 การอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
• การสรุปเหตุการณ์ข้อมูลธุรกิจ
• กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ
• รายได้จากธุรกิจ ต้นทุนขายและบริการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าใช้จ่ายทางการเงิน
• สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
• หนิ้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
• ส่วนของผู้ถือหุ้น
• กระแสเงินสด
6.3 การวิเคราะห์อัตราทางการเงินที่สำคัญ

7. เทคนิคการนำเสนอสถิติการเนินงานที่สำคัญ
7.1 วิธีการแบ่งพื้นที่การนำเสนอ
7.2 เทคนิคการผูกเรื่องผ่าน ลูกศร 3 ชนิด
7.3 เทคนิคการเลือกใช้สีในการนำเสนอ
7.4 รูปแบบที่ควรใช้ในการนำเสนอ

8. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน
8.1 แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
8.2 แผนภูมินํ้าตก
8.3 แผนภูมิพีระมิด
8.4 แผนภูมิแบบตึก

9. ตัวอย่างการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba