เทคนิคการควบคุมภายในด้านรายงานทางการเงินด้วย J-SOX เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/2206

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. เรียนรู้ระบบการควบคุมภายในของ J-SOX

2. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาการควบคุมภายในของ J-SOX

3. ข้อกำหนดตามเงื่อนไขของการควบคุมภายใน J-SOX

4. ปัญหาและความเป็นมาก่อนการเกิดการควบคุมภายใน J-SOX

5. ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายใน และ J-SOX

6. ภาพรวมการควบคุมภายในตามแนวทางของ J-SOX

7. บทบาทใหม่ของฝ่ายงานต่าง ๆ ตาม J-SOX

- บทบาทของเจ้าของภาระงาน

- บทบาทของฝ่ายบัญชีและการเงิน

- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก

- บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

- บทบาทของฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance Unit

8. J-SOX กับการควบคุมรายงานทางการเงิน ในส่วนที่เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่

- ความเสี่ยงที่ส่งผลถึงการรับรู้รายได้ (Revenue Recognition) ทุกด้านตามมาตรฐานใหม่

- ความเสี่ยงด้านระบบงาน QAD

- ความเสี่ยงด้านการช่วยสอดส่องการทุจริต

- ความเสี่ยงจาก Cyber Attack

- ความเสี่ยงจาก e-TAX Invoice

- ความเสี่ยงจาก e-CUSTOM (Next-step NSW)

9. การควบคุมภายในด้านรายงานการเงิน (Internal Control over Financial Reporting : ICFR)

- การควบคุมภายในระดับบริษัท (Company Level Control : CLC)

- การควบคุมระดับปฏิบัติงาน (Business process Level Control : BLC)

- การควบคุมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ IT

- IT General Control : ITGC)

- แนวโน้มและข้อจำกัดจากการใช้ J-SOX

10. กรณีศึกษาการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินตามแนวปฏิบัติของ J-SOX

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba