ปัญหาบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก

รหัสหลักสูตร : 21/2394

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเข้าและส่งออกที่ต้องทราบ

2. หลักเณฑ์สําคัญทางภาษีและผลกระทบทางภาษีอากรที่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกต้องระมัดระวังภาระภาษีที่ต้องเสียมีอะไรบ้าง

3. เอกสารหลักฐานในการนําเข้าและส่งออกมีอะไรบ้างปัญหาที่ผู้นําเข้าและส่งออกพบ

4. บัญชีและเอกสารที่ใช้ในการนําเข้าและส่งออก และค่าใช้จ่ายในการนําเข้าและส่งออกประกอบด้วยอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเสียภาษี

5. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตอุตสาหกรรมส่งออกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

6. อัตราภาษี 0% ของผู้ประกอบการส่งออกและผลกระทบต่อภาระภาษีที่ผิดพลาด

7. ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือเมื่อใด

8. หน้าที่ที่สําคัญของผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้นําเข้าและส่งออกที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี

9. หลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับใบขนส่งสินค้าขาเข้าและใบขนส่งสินค้าขาออก

10. ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจนําเข้าและส่งออก ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

11. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศทางบัญชีจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการบันทึกบัญชี

12. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศติดชายแดนประเทศไทย

13. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า หลักฐานในการนําเข้าสินค้าหรือทรัพย์สิน

14. การบันทึกบัญชีและภาษีอากรในการรับรู้รายได้ของธุรกิจนําเข้าและส่งออก

15. ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายของธุรกิจนําเข้า- ส่งออกที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

16. การรับรู้รายได้ของธุรกิจนําเข้า-ส่งออก และค่าใช้จ่ายจะรับรู้เมื่อใด จึงจะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

17. รายได้จากการส่งออกตามประมวลรัษฎากรกับภาระภาษีที่ต้องเสียที่นักบัญชีต้องทราบ

18. ปัญหาการรับรู้รายได้ของธุรกิจส่งออกที่คาบเกี่ยวรอบระยะเวลาบัญชี

19. เมื่อมีการนําเข้าจะรับรู้สินทรัพย์หรือสินค้าเมื่อใดให้ถูกต้อง

20. ปัญหาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการนําเข้านักบัญชีจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรให้ถูกต้อง

21. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนําเข้าและส่งออกจะบันทึกเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

22. ค่าใช้จ่ายในการส่งออกและนําเข้า เช่น ค่าจ้างชิปปิ้งออกของ ค่าธรรมเนียม จะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

23. ขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศแต่ส่งของให้ตัวแทนในไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 มีหลักเกณฑ์อย่างไร

24. จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไรกับการขายสินค้าอัตรา 7% กับ 0%

25. ความแตกต่างการให้บริการอัตรา 7% กับ 0% จุดต่างทางภาษีมูลค่าเพิ่มของรายได้ที่เป็น  VAT 7%,VAT 0%, รายได้ที่ได้รับยกเว้น VAT และ    Non VAT

26. ขายสินค้าโดยการส่งออก แต่ดําเนินพิธีกรรมศุลกากรในนามผู้ผลิตต้องทําอย่างไร และส่งสินค้าไปต่างประเทศแต่ไม่มีใบขนจะทําอย่างไร

27. การออกใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ กรณีที่ขายไปเป็น VAT 0% จะทําได้หรือไม่ จะลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร และ ความสําคัญของใบขนกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0% ขายสินค้าในต่างประเทศ แต่ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศ

28. ขายสินค้าในต่างประเทศ แต่ส่งมอบสินค้าให้แก่ ตัวแทนของลูกค้าในประเทศ และขายสินค้าผ่านตัวแทนใบขนสินค้าต้องเป็นชื่อใครและใครได้สิทธิเสีย  VAT 0%

29. ขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่ส่งสินค้าในไทยทําอย่างไรให้เป็น VAT 0% และการนําสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

30. การขายสินค้าระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขต อุตสาหกรรมส่งออก หรือ ระหว่างผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

31. การส่งออกสินค้าที่มีการโอนส่วนจัดสรรหรือแลกเปลี่ยนส่วนจัดสรร ทางบัญชีต้องทําอย่างไร

32. การส่งออกสินค้าที่มีส่วนจัดสรรโดยเจ้าของสินค้าใช้ชื่อส่วนจัดสรร ของบุคคลอื่นต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

33. การส่งออกสินค้าในนามบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ต้องปฏิบัติอย่างไร

34. การส่งออกสินค้าของโรงงานในไทยโดยผ่านตัวแทนในการส่งออก ทางบัญชีจะต้องทําการบันทึกรายการทางบัญชีอย่างไร

35. การขายนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน ให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล รายได้ส่วนนี้จะต้องนํามาบันทึกบัญชีอย่างไร

36. ขายสินค้าไปต่างประเทศโดยว่าจ้างผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศให้จัดส่งสินค้าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

37. ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศโดยว่าจ้างผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) ให้จัดส่งสินค้าให้นักบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

38. การส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร และนําเข้าสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

39. การขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อนําติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักรเอง โดยมิได้กระทําพิธีการศุลกากรทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

40. ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการส่งออก การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

41. การบันทึกบัญชีการนําเข้าสินค้าต่างประเทศจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด และจะบันทึกเมื่อใด

42. การบันทึกบัญชีการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับหรือจ่ายเงินต่างประเทศ

43. การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ Freight Forwarder มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร

44. การบันทึกบัญชีค่าขนส่งทางเรือ,ทางอากาศยาน, Freight Forwarder และค่าขนส่งทางบกทั้งในและต่างประเทศ

45. การขายสินค้าในเขต EPZ มีขั้นตอนและภาระภาษีอย่างไรบ้างจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

46. การขอคืนภาษีซื้อของกิจการ VAT 7% กับ VAT 0% ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจากสรรพากรกิจการไหนมีมากกว่ากันและประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ

47. การบันทึกบัญชีซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าการทําสัญญา forward นักบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

48. การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยน และรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างรอบบัญชีและสิ้นรอบบัญชีต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

49. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปัญหาในการเสียภาษีอากร

50. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนําเข้าและส่งออกสินค้า นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

51. ปัญหาที่พบมากในการจัดทํารายงานภาษีขายของผู้ส่งออกที่นักบัญชีจะต้องทําการตรวจสอบเป็นพิเศษ

52. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกินในรอบระยะบัญชี

53. ปัญหาในการขอภาษีซื้อคืนจากการนําเข้าสินค้าที่มักผิดพลาดคลาดเคลื่อนและเอกสารประกอบการขอภาษีซื้อคืน

54. ประเด็นใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบกํากับภาษีปลอม จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องครบถ้วน

55. ยื่นฐานภาษีไว้ไม่ครบจะมีความผิดหรือไม่และมีวิธีแก้ไขอย่างไร พร้อมกรณีศึกษา การตรวจสอบภาษีของธุรกิจนําเข้าส่งออกจากตัวอย่างจริง

56. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba