การจัดทำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ) Cash Flows (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/2709

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. Update แนวปฏิบัติ และสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด (ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน)

- หลักการในการจัดทํางบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด

2. ข้อแตกต่างของการจัดทํางบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

3. ความแตกต่างระหว่างเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกับรายการที่ไม่ใช่เงินสด

4. การจัดทํา Cash Flow ต้องใช้แหล่งข้อมูลใดบ้างเพื่อนํามาประกอบการจัดทําได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

5. หลักการนําเสนองบกระแสเงินสด

- กิจกรรมดําเนินงาน

- กิจกรรมลงทุน

- กิจกรรมจัดหาเงิน

6. วิธีการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด กรณีศึกษาปัญหาที่พบจากการจัดประเภทรายการไม่ถูกต้อง

7. ขั้นตอนและวิธีการจัดทํางบกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- การจัดทํางบกระแสเงินสดทางตรง

- การจัดทํางบกระแสเงินสดทางอ้อม

8. การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) และทั้งสองวิธีแตกต่างกันในทางการให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างไร มากน้อยต่างกันเพียงใด

9. การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน และการแสดงกระแสเงินสด ด้วยยอดสุทธิสรุปหลักการและวิธีปฏิบัติ

10. กระแสเงินสดที่เป็นรายการเงินตราต่างประเทศมีวิธีการปฏิบัติในการแสดงกระแสเงินสดดังกล่าวอย่างไร

11. ฝึกปฏิบัติ (Work Shop) การจัดทํางบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากกรณีศึกษาที่จะช่วยให้ท่านสามารถนําไปปรับใช้ในกิจการของท่านได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

12. เทคนิคการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การใช้เงินที่ผ่านมาของกิจการและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

13. เทคนิคการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

14. วิธีการนําเสนอ (Present) ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกระแสเงินสดและสภาพคล่องของกิจการได้ในระยะยาว วิธีการเสนอฝ่ายบริหารว่าเงินสดถูกใช้ทําอะไรบ้าง ความเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดของกิจการเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง

15. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba