สูตรสำเร็จการปรับปรุงแก้ไขเอกสารรายจ่าย ชัดเจน ตรงประเด็นภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/2390

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร

2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีมีอะไรบ้าง

3. เอกสารตามประมวลรัษฎากรที่กิจการจะต้องจัดทำ และข้อควรระมัดระวัง

4. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงประเด็นภาษีอากร

5. การกำหนดระเบียบการเบิกจ่าย และการเบิกเงินทดรองจ่ายอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

6. อะไรคือหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเอกสารรายจ่ายที่เจ้าพนักงานประเมินยอมรับ

7. เมื่อกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องพิจารณาอย่างไรให้เอกสารนั้นถือเป็นรายจ่ายได้ถูกต้องตามภาษีอากรโดยไม่ต้องบวกกลับ

8. อะไรคือหลักฐานการจ่ายเงินที่สรรพากรยอมรับ

9. กิจการสามารถใช้เอกสารอื่นใดได้บ้างนอกจากใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษี

10. กรณีกิจการจ่ายเงินไปแล้ว แต่ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินให้ ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

11. กิจการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้รับเงิน แต่ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานให้ กิจการจะใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

12. กิจการจ่ายเช็คให้แก่ผู้รับเงิน แต่ไม่มีหลักฐานบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน จะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

13. บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับเงิน จะนำมาถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

14. การโอนเงินระบบ Online ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด กิจการจะใช้เอกสารใดให้ถือเป็นรายจ่ายได้

15. พนักงานเบิกเงินทดรองจ่ายของกิจการ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนกิจการแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน กิจการให้พนักงานเซ็นรับเงินแทนจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่

16. กิจการควรจะกำหนดการเบิกเงินทดรองจ่ายอย่างไร ไม่ให้ถูกโต้แย้งว่าเป็นการกู้ยืมเงิน

17. กรณีค่ารถ ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง

17.1 ค่าพาหนะ ค่ารถแท็กซี่ ค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้าง กิจการควรใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

17.2 กรณีที่กิจการจ่ายเงินซื้อตั๋วเครื่องบินจะต้องใช้เอกสารใดให้ถูกต้อง

17.3 ค่ารถเมล์ เรือข้ามฟากต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

17.4 คูปองทางด่วน บัตรเติมเงิน (Easy Pass) ต้องมีหลักฐานอื่นแนบประกอบการเบิกจ่ายเงินหรือไม่

17.5 ค่ารถไฟ รถไฟฟ้า จะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ถ้าไม่มีถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

17.6 การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน จะต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน

17.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่ หลักเกณฑ์มีอย่างไรบ้าง

17.8 ค่าที่จอดรถ ใช้เอกสารใดประกอบการลงบัญชี

18. ค่าน้ำมันรถยนต์

18.1 รถยนต์นั่ง หรือ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

18.2 ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์อย่างไรจึงจะขอคืนได้ อย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่าย

18.3 เติมน้ำรถยนต์ ต้องขอใบกำกับภาษีอย่างไร

18.4 บิลน้ำมันต้องมีเลขทะเบียนรถหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีผลอย่างไร

18.5 ใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษความร้อน ต่อมาซีดจางลงอ่านไม่ออก จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

18.6 กิจการให้พนักงานนำรถส่วนตัวมาใช้ในงานของกิจการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของพนักงานมีอะไรบ้างที่ถือเป็นรายจ่ายได้

18.7 กิจการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถให้กับพนักงานถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

19. ค่าไปรณียากรและค่าอากรแสตมป์

19.1 ซื้อแสตมป์ส่งจดหมายต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่

19.2 ส่งพัสดุไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน จดหมาย EMS อะไรคือหลักฐานการจ่ายเงิน

19.3 ซื้ออากรแสตมป์ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ต้องมีเอกสารประกอบอื่นหรือไม่

20. ค่ารับรองหรือค่า Entertain
20.1 กำหนดงบ Entertain เป็นรายเดือนให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ
จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ และถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร ผู้จัดการหรือไม่
20.2 ค่าเลี้ยงรับรองทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ต้องบวกกลับ
20.3 กิจการเลี้ยงรับรองบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า จะถือเป็นค่ารับรองได้หรือไม่
20.4 กิจการออกตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักให้ลูกค้าเดินทางมาติดต่อธุรกิจกับกิจการ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
20.5 การให้สิ่งของกับลูกค้าต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาทมีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องให้ลูกค้าเซ็นรับของหรือไม่
20.6 ค่ารับรองที่จะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน 0.3% มีหลักเกณฑ์อย่างไร
20.7 บิลค่ารับรองที่ไม่ระบุชื่อของกิจการเป็นผู้จ่ายเงินหรือระบุ “สด”จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
20.8 กิจการรับรองลูกค้าจะต้องระบุชื่อลูกค้าที่พาไปรับรองหรือไม่
20.9 กิจการเลี้ยงรับรองอาหารให้แก่ลูกค้าเป็นเงิน 10,000 บาทถือเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้หรือไม่ ต้องบวกกลับหรือไม่
20.10 กิจการจ่ายค่าสมาชิกสโมสร สปอร์ตคลับ หรือนันทนาการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารจะถือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด
21. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬา
21.1 กิจการควรจะวางระบบบัญชีในการบริจาคอย่างไรให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
21.2 การบริจาคจะต้องใช้เอกสารใดประกอบการบริจาคให้สรรพากรยอมรับ
21.3 กิจการประสบผลขาดทุน จะนำค่าบริจาคมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
21.4 บริจาคอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง
21.5 ซื้อบัตรการกุศลจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน
22. ปัญหารายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
22.1 การจ่ายค่านํ้า ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
22.2 กิจการให้พนักงานนำโทรศัพท์มือถือส่วนตัวมาใช้ในงานของ
กิจการ บิลค่าโทรศัพท์มือถือของพนักงานจะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
22.3 หากกิจการกำหนดให้พนักงานเบิกค่าโทรศัพท์มือได้เดือนละ
500 บาท ถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่และต้องมีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
22.4 กิจการซื้อโทรศัพท์มือถือให้ผู้บริหาร หรือ พนักงานใช้จะนำมาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
23. ปัญหาการจ่ายค่าขนส่ง
23.1 อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
23.2 กรณีการขายสินค้าพร้อมค่าขนส่งเขียนบนเอกสารใบเดียวกันหรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
23.3 กรณีการบริการพร้อมขนส่งเขียนบนเอกสารใบเดียวกันหรือแยกคนละบิลจะปฏิบัติอย่างให้ถูกต้อง
23.4 หลักการพิจารณากรณีใดถือเป็นค่าเช่า กรณีใดถือเป็นค่าขนส่งระหว่างการเช่ารถกับค่าขนส่ง
23.5 เช่ารถพร้อมคนขับจะหักภาษีอย่างไร และเอกสารระบุแยกหรือรวมบนบิลใบเดียวกัน แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
24. ปัญหาของ “ใบกำกับภาษี”
24.1 ประเภทของใบกำกับภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
24.2 แบบพิมพ์ใบกำกับภาษีมีกี่รูปแบบ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
24.3 ใบกำกับภาษีใช้เป็นหลักฐานการรับเงินหรือจ่ายเงินได้หรือไม่
24.4 ใบกำกับภาษีจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ
หรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างไร
24.5 ปัญหาของ e-Tax Invocie, e-Receipt มีแนวปฏิบัติอย่างไร
24.6 ใบกำกับภาษีที่มีการขีดฆ่าแก้ไขขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ และถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
24.7 ใบกำกับภาษีเขียนจำนวนเงินตัวอักษรผิดมีการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ ขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba