การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2196

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน

2. บทบาทของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่

3. ความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับผู้ตรวจสอบภายใน

4. โครงสร้างการปฏิบัติงานแห่งวิชาชีพ

5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ตรวจสอบภายใน

6. การตรวจสอบตามหลัก Risk Based Approach

7. การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO

8. กระบวนการและเทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

9. การเปิดการตรวจสอบ (Opening Meeting)

10 .การสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Survey)

11. การประเมินผลการควบคุมภายใน (Internal Control Evaluation)

12. การประเมินความเสี่ยงเพื่อหาจุดที่ควรตรวจสอบ (Risk Assessment)

13. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

14. ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม (Field Work)

15. การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)

16. หลักฐาน และการจัดทำกระดาษทำการ (Evidence and Working Paper)

17. การสรุปประเด็นงานตรวจสอบ (Confirm Finding)

18. การประชุมปิดการตรวจสอบ (Closing Meeting)

19. การจัดทำรายงานและติดตามผล (Audit Report & Follow Up)

20. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba