การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2936

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทของลูกหนี้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

- ลูกหนี้จากการขายสินค้า การฝากขายการให้บริการและลูกหนี้อื่น

- รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยเงินสดเช็ดตั๋วเงินหรือวิธีอื่น

- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. ระบบการควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้

- นโยบาย วิธีการพิจารณาและเงื่อนไขการให้เครดิตรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน

- ข้อควรระมัดระวังการพิจารณาลูกหนี้

- การจัดเก็บลูกหนี้การวางบิล

- มาตรการในการติดตามหนี้

- การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบริหารลูกหนี้

- การนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์การโอนสิทธิเรียกร้องหรือการขายบัญชีลูกหนี้

3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

- การประมาณการและการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

- การบันทึกบัญชีหนี้สูญรับคืน

- การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

4. ข้อพึงระวังในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- รายได้และลูกหนี้การค้า ต้องพิจารณาอะไร

- หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba