เจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2755

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบบัญชีทรัพย์สินและการควบคุม

1.1 การตั้งรหัสทรัพย์สิน

1.2 การจัดทําบัตรทรัพย์สิน

1.3 การตรวจนับทรัพย์สิน

1.4 ทรัพย์สินที่มีราคาตํ่าแต่ปริมาณมาก

1.5 การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

2. มูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สิน

2.1 ราคาทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง

2.2 การคํานวณต้นทุนและการกําหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2.3 การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชําระ การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

2.4 มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและถ้ามีการซ่อมบํารุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย

2.5 กรณีซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคํานวณอย่างไร

2.6 วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง

2.7 แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์ในการกําหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาและหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจํานวนตามหลักบัญชี

3.1 ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อทรัพย์สิน

3.2 การนําทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ

3.3 การจําหน่ายทรัพย์สินและการทําลายทรัพย์สิน

3.4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี กรณีการคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอ ด้วยวิธีเส้นตรงตามมาตรฐานการบัญชี

5. การวัดมูลค่าในการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใหม่

6. หลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายของกิจการจากต้นทุนทรัพย์สิน

7. รายจ่ายต้องเข้าหลักเกณฑ์อะไรถึงจะเป็นสินทรัพย์

8. หลักเกณฑ์การลงบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

9. การบันทึกบัญชีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด

10. การสิ้นสุดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

11. การคํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

12. การคิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นกลุ่ม

13. การบันทึกบัญชีการแยกส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba