การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2389

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อ
การรับรู้รายการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหาที่พบในเอกสารรับ– จ่าย ทางบัญชีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

2. จำเป็นต้องบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
- ไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี สำหรับรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับกรรมการ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ ขาดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเกิดการสูญหาย
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเกิดการชำรุด
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้
- บันทึกรายการในบัญชีโดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

3. ปัญหาการจ่ายเงินแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินมีวิธีแก้ไขอย่างไรในการจัดทำบัญชี
- การจ่ายเงินที่ไม่สามารถระบุชื่อผู้รับเงินได้จ่ายโดยการไม่แจ้ง
- การจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา ไม่ใบเสร็จรับเงิน, ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
- เงินใต้โต๊ะ , เงินกินเปล่า , เงินแป๊ะเจี๊ยะ

4. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวังพร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข
- เช็ครับล่วงหน้า
- เช็คค้างจ่าย
- เช็คระหว่างทาง
- เช็คเด้ง

5. ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
5.1 บันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของเอกสารทางบัญชี
- บันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินสด โดยใช้ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และไม่มีใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินสด แต่เอกสารการลงบัญชีซึ่งเป็นใบสำคัญจ่ายปรากฎว่าจ่ายเป็นเช็คธนาคาร
- แสดงรายการเงินสดในระหว่างปีเป็นยอดติดลบบางเดือน แต่แสดงยอดคงเหลือปลายงวดโดยปรับกับบัญชี
เงินกู้ยืมกรรมการ และบัญชีธนาคารเมื่อสิ้นงวด หรือระหว่างงวด
- บันทึกรายการรับชำระหนี้ได้รับเป็นเงินสด หรือเงินฝากธนาคารเป็นลูกหนี้การค้า
- บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ที่จ่ายเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเป็นเจ้าหนี้การค้า
- นำค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช้ของกิจการมาบันทึก
5.2 บันทึกรายการในบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
5.3 บันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานการบัญชี
5.4 บันทึกรายการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

6. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

7. การกระทบยอดรายรับ – รายจ่าย กับ Bank Statement กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนมีวิธีแก้ไขอย่างไร

8. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

9. ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร

10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba