สรุปปัญหางานบัญชีกับแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2374

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวขัอสัมมนา

1. ปัญหาและประเด็นสำคัญในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและสอดคล้องกับกิจการ

2. ปัญหาการรับรู้รายได้ทางบัญชีและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

3. ปัญหาการใช้เกณฑ์คำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

4. ปัญหามาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

5. ปัญหาการรับรู้ต้นทุนสินค้าคงเหลือและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

6.ปัญหาการบันทึกบัญชีสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

7.ปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

8.ปัญหาการตรวจนับสินค้า และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง แม่นยำ

9.ปัญหาการรับรู้ต้นทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

10.ปัญหาการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงการประมาณการอายุการใช้งาน

11.ปัญหาการแลกเปลี่ยนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

12.ปัญหาการขายสินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

13.ปัญหาที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อและลิสซิ่ง ต้องปฏิบัติอย่างไร

14.ปัญหาการด้อยค่าของสินทรัพย์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

15.ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการโอนและการรับโอนทรัพย์สิน ที่ถูกต้องต้องปฏิบัติอย่างไร

16.ปัญหาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้และหนี้สูญทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชี

17.ปัญหาที่พบมากในการหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนวทางแก้ไขทางบัญชีอย่างถูกวิธี

18. ปัญหาการถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน จะขอคืนดีหรือไม่ ทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

19. ปัญหาเมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แต่ไม่มีหลักฐาน ผู้ทำบัญชีจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

20. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน ขาดอายุความการขอคืน ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

21. ปัญหาที่พบมากเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ทางบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

22. ปัญหาในการเสียภาษีให้ถูกต้องสำหรับผู้ทำบัญชี และสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

23. ปัญหาเมื่อกิจการขาดทุนสะสม จะต้องปฏิบัติอย่างไร ให้สอดคล้องกับทางบัญชีและภาษี

24. ปัญหาเมื่อยื่นงบไม่ทัน หรือไม่ยื่นงบ มีความผิดอย่างไร และแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

25. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก เงินใต้โต๊ะ ค่าที่ปรึกษาให้กับคนในครอบครัว

เจ้าของกิจการจะบันทึกบันชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

26. ปัญหารายจ่ายและรายจ่ายต้องห้าม ในการคำนวณภาษีนิติบุคคล ทางบัญชีจะต้องคำนวณอย่างไร

27. ปัญหาการบันทึกบัญชีรายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม ต้องปฏิบัติอย่างไร

28. ปัญหาถ้าสรรพากรให้เสียภาษีเพิ่มจะบันทึกบัญชีอย่างไร จุดที่นักบัญชีต้องระวังเป็นพิเศษพร้อม

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบัญชีและภาษี

29. ปัญหาความแตกต่างของรายจ่ายทางบัญชีกับภาษี จุดที่นักบัญชีต้องระวัง

30. ปัญหาการให้กู้ยืมของบริษัทในเครือ หรือกรรมการ หรือพนักงาน มีผลกระทบทางภาษีอย่างไร

ไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่ และจะต้องปฏิบัติอย่างไร

31. ปัญหาการตั้งรายได้-รายจ่ายค้างรับทางบัญชีเสียภาษีอย่างไร จึงจะถูกต้องและสรรพากรยอมรับ

32. ปัญหาขาดทุนสะสม ปิดงบไม่ทัน รายจ่ายต้องห้าม หลายปัญหาและวิธีแก้ไข

33. ปัญหารายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี และรายจ่ายที่มิใช่หากำไร จะพิจารณาอย่างไร

34. ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ประเด็นผิดพลาดที่มักถูกสรรพากรประเมิน

35.ปัญหาการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อและผ่อนชำระ

36.ปัญหาในการตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายลิสซิ่งสินทรัพย์

37.ปัญหาที่เกิดขึ้นทางภาษีสำหรับสินทรัพย์ที่สร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

38. ถาม-ตอบ

39. คุณธรรม จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba