ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15,TFRS16 และร่าง TFRS9 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563

รหัสหลักสูตร : 21/2287

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3 ฉบับสำคัญ TFRS15,และร่างTFRS9,TFRS16
ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
• สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
• เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
- การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
- การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม
- การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
- การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
- การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

2. สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- หลักการสำคัญในการรับรู้รายได้ที่เปลี่ยนไปจาก TAS. 18 เรื่องรายได้
- ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
- การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า และโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
- การให้บริการ
- การให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินของกิจการ
- การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อน
- ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้

3. สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า
- หลักการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจาก TAS 17
- การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน
- ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน

4. เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

5. แนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba