ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2284

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงได้ ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้ ชม.

 

• รายได้ ต้นุทนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับแผนธุรกิจในมุมมองของผู้บริหาร
• การซ่อมบำรุงใหญ่(Overhaul) ซ่อมเล็ก ต้องพิจารณาอย่างไร จะตัดเป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินถาวร
หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
• จุดรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

วิทยากรโดย อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

หัวข้อสัมมนา

1.ภาพรวมรายได้ ต้นุทนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กับแผนธุรกิจในมุมมองของผู้บริหาร

2.การวางแผนรับรู้รายการที่ถูกต้องตามาตรฐานรายงานทางการเงินและสามารถประหยัดภาษี

3.การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

4.ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 18และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง

5.ทำไมต้อง Matching concept รายการ และหลักการจับคู่การรับรู้รายได้จับคู่กับค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกันถูกต้อง

ตามหลักการบัญชีละหลักสรรพากร

6.ปัญหารายได้ขายสินค้าและการให้บริการที่มักเกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

7.การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์

8.กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contracts บันทึกอย่างไร

9.รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

10.รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร

11.จุดรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจุดที่ต้องระมัดระวัง

12.การตรวจนับสินค้าคงเหลือ สินค้าขาดหรือเกิน บันทึกบัญชีอย่างไร

13.การตีราคา Mark to Market(MTM) สินค้าคงเหลือปลายงวด กับผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

14.สินค้าชำรุด เสียหาย ล้าสมัย Slow Moving เสื่อมสภาพ ทางบัญชีจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้กิจการได้
ประโยชน์สูงสุด

15.การซ่อมบำรุงใหญ่(Overhaul) ซ่อมเล็ก ต้องพิจารณาอย่างไร จะตัดเป็นต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สินถาวร

16.หลักเกณฑ์ในการจำแนกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

17.การรับรู้ค่าใช้จ่ายระยะยาว ตามสัญญา เกินกว่า 1 ปี หลักระมัดระวัง

18.ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

19.รายได้ของปีปัจจุบันต่ำกว่าปีที่แล้ว กำไรขั้นต้นของกิจการน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับยอดขาย ทางบัญชีจะจัดการปัญหา
นี้อย่างไร

20.รับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คงค้างและการแสดงรายได้ในงบกำไรขาดทุนไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหา
นี้อย่างไร

21.รายได้อื่นเสียภาษีไม่ครบถ้วนจะทำอย่างไร

22.รายได้ที่ยกเว้นภาษี ไม่เข้าเงื่อนไขยกเว้น และกำหนดราคาโอนต่ำกว่าราคาตลาด

23.รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทในเครือราคาต่ำเกินไปหรือขายไม่มีกำไร ต้องปฏิบัติอย่างไร

24.รายได้ที่กิจการไม่ถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษีต้องถือเป็นรายได้

25.รายได้ที่กิจการถือเป็นรายได้ แต่ทางภาษียกเว้นให้

26.ขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาด โดยมีเหตุไม่สมควร

27.รายได้ทีไม่เคยได้รับ แต่ได้รับ จะตรวจสอบรายได้ ย้อนหลังหรือไม่

28.รายได้ใน ภ.ง.ด.50 ที่ไม่ตรงกับยอดขายใน ภ.พ.30 บัญชีจะกระทบยอดอย่างไรให้ถูกต้อง

29.รายได้จากการให้กู้ยืม เสียภาษีไม่ครบถ้วน เงินให้กู้ยืม ประเด็นปัญหานี้จะหาทางออกอย่างไร

30.การให้บริษัทในเครือใช้พื้นที่ ใช้อุปกรณ์สำนักงาน และจัดทำบัญชีให้ กิจการจะต้องรับรู้รายได้หรือไม่

31.กิจการจ่ายเงินและได้รับบิลเงินสด จำเป็นหรือไม่ต้องมีชื่อที่อยู่ของกิจการจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
และรายจ่ายอะไรบ้างที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม และต้องบวกกลับ

32.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา ความผิดพลาดที่ถูกประเมิน

33.กิจการประสบผลขาดทุนแต่มีการบริจาคจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

34.ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน ประเด็นที่ถูกเรียกตรวจสอบ

35.ประเด็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงานที่มักถูกสรรพากรประเมิน

36.ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สรรพากรมักตรวจสอบ

37.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ

38.รายจ่ายที่กิจการถือเป็นรายจ่าย แต่สรรพากรให้ถือเป็น สินทรัพย์ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

39.ประเด็นการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี”ถูกตรวจสอบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่

40.ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ และ นันทนาการ

41.การใช้สิทธิประโยชน์จากการจ้างคนพิการเข้าทำงาน สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

42.นักบัญชีมืออาชีพจะวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างกำไรกับผู้บริหารอย่างไร

43.กลยุทธ์การวางแผนรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

44.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba