กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2915

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้ในการเตรียมงานบัญชีเพื่อการสอบบัญชี

2. แนวทางการจัดการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินสดย่อย

- เงินสดในมือ

- เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน , ออมทรัพย์ ,เงินฝากประจำ 3 เดือน

- เช็ครับที่ถึงกำหนดชำระแล้ว

3. เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลเงินลงทุนชั่วคราว

4. กลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

- ระบบการควบคุมลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

- การกำหนดมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ใช้บันทึกบัญชี

- การจัดทำบัญชีย่อยลูกหนี้การค้ารายตัวไม่ให้บกพร่อง

- การควบคุมการชำระเงินจากลูกหนี้การค้า

- นโยบายการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

5. การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

6. การตรวจสอบเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การกำหนดนโยบายการคำนวณค่าเสื่อมราคาเหมาะสมหรือไม่

- การรับรู้มูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกของสินทรัพย์

- การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์

7. ตรวจสอบรายได้บันทึกถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางเงินหรือไม่

- กรณีการขายสินค้า

- กรณีการให้บริการ

- กรณีการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์

- กรณีรายได้ค่าก่อสร้าง

- กรณีการเช่าซื้อและลิสซิ่ง

8. กลยุทธ์สร้างความเข้าใจและเชื่อถือได้เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9. กลยุทธ์การจัดทำรายละเอียด การสอบทานและแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน

10. ต้นทุนขายเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงในรอบบัญชีนี้บันทึกครบถ้วนหรือไม่ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11. ค่าใช้จ่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีนั้นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือไม่

12. ค่าใช้จ่ายได้บันทึกครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

13. ตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกำไรทางบัญชีเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรหรือไม่

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba