Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/2100

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์
งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1.เทคนิคการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

2.เทคนิคการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มทางธุรกิจ

3.การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
- วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของกิจการตนเอง
- วิเคราะห์คู่แข่งขัน
- การวิเคราะห์ลูกค้า
- การวิเคราะห์เพื่อการลงทุน

4.สัญญาณเตือนภัยจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจ (Quality of Earnings)

5.Case Study วิเคราะห์ตัวอย่างของงบการเงินจริง

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba