135 ประเด็นเด็ดการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น

รหัสหลักสูตร : 21/2357

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. วิธีปฏิบัติตามหลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

- ใครบ้างที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและใครเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

- การใช้เกณฑ์ในการหัก ณ ที่จ่าย

- ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- เงื่อนไขต่างๆ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- สั่งจ่ายเช็คไว้แล้ว แต่ผู้รับไม่มารับเช็คจะต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

- การจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและยกเว้นไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละครั้งต้องใช้อัตราใด

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเช็ค และตั๋วเงินที่ลงวันที่ล่วงหน้า และการจ่ายเงินด้วยเงินตราต่างประเทศ

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทตามสัญญาระยะยาวและการจ่ายเงินครั้งต่อครั้งมีหลักเกณฑ์อย่างไร

- แบบที่ใช้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง

- หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- รูปแบบของหนังสือรับรองที่ถูกต้อง

- ระยะเวลานำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แต่ไม่มีหลักฐานจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

- กรณีถูกหักภาษีไว้ในอัตราที่เกิน จะขอคืนได้หรือไม่

- ความรับผิดชอบของผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

- บทลงโทษต่างๆ กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ไม่ถูกต้อง

2. การจ่ายเงินในกรณีต่อไปนี้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

- การจ่ายเงินซื้อสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ

- การจ่ายเงินค่าบริการโรงแรม

- การจ่ายเงินให้ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

- การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต

- การจ่ายเงินค่าขนส่งสาธารณะ

- การจ่ายเงินค่าเช่าแบบลีสซิ่

3. หลักเกณฑ์เงื่อนไข การแก้ไขปัญหา และวิธีปฏิบัติที่มักหักภาษี ณ ที่จ่าย

3.1 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้

- การจ่ายค่านายหน้า ตัวแทน จากการขายสินค้าหรือให้บริการ

- การจ่ายค่านายหน้าให้แก่พนักงานของกิจการ บุคคลภายนอก จะต้องหักภาษีในอัตราใด

- การจ่ายค่านายหน้าให้กับนิติบุคคลจะต้องหักภาษีอัตราใด หากเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใดและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

- ปัญหาความผิดพลาดในการยื่นแบบชำระภาษีของค่านายหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

- การจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ค่าวิทยากร มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร

- การจ่ายค่าจ้าง Shipping ในการออกของจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ Shipping จะต้องหักภาษีหรือไม่

- การจ่ายเงินค่าบริการออกของให้ Shipping จะหักภาษีในอัตราใด

3.2 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ

- เมื่อกิจการจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ลิขสิทธิ์ Royalty Software จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด

- ซื้อซอฟแวร์สำเร็จรูปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด

- กรณีใดบ้างที่กิจการซื้อซอฟแวร์แล้วไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

3.3 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ก) ค่าดอกเบี้ย

- การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องหักภาษีหรือไม่

- การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซึ่งเป็นนิติบุคคลจะหักภาษีอัตราใด

- การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับมูลนิธิ สมาคมมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร

- การให้กู้ยืมเงินของบริษัทในเครือจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

- การให้พนักงานกู้ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่

3.4 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร

- จ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด

- กรณีผู้รับเงินปันผลเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด และมีกรณีใดยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- มีกรณีใดบ้างที่จ่ายเงินปันผลไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร และใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

- การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้รับมีใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี หรือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึ่งหนึ่ง

3.5 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

- ปัญหาภาษีอากรการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

- การจ่ายเงินกินเปล่า เงินล่วงหน้า เงินประกัน จะต้องถือเป็นรายได้และหักภาษีหรือไม่

- การจ่ายเงินค่างวดในแต่ละเดือนจะต้องหักภาษีอย่างไร

- กรณีจ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สิน แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องสรรพากรยอมรับ

- เช่าอาคารสำนักงาน ได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า ทำประกันภัยอาคารที่เช่า ผู้ให้เช่ามีภาระภาษีอย่างไรจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

- เช่าที่จอดรถในอาคารสำนักงานจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร

- การจ่ายเงินค่าเครื่องปรับอากาศ ของอาคารที่เช่าจะหักภาษีในอัตราใด

- เช่าอาคารสำนักงานต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปาจะต้องหักภาษีหรือไม่

- ผู้เช่าว่าจ้างให้เจ้าของอาคารจัดหาดอกไม้ ต้นไม้ รูปภาพ มาประดับในอาคารจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่และหักในอัตราใด

- เช่าสถานที่ (บูธ) ในการจัดงานแสดงสินค้าจะต้องหักภาษีในอัตราใด มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

- สัญญาเช่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่ ใครเป็นผู้เสีย

- การให้บริษัทในเครือใช้สถานที่ทำงานร่วมกันจะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ

- การจ่ายค่าเช่าแบบลิสซิ่งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และอย่างไรเรียกว่า ค่าเช่าแบบลิสซิ่งตามประมวลรัษฎากร

3.6 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ

- อย่างไรเรียกว่าวิชาชีพอิสระ และหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด

- การจ่ายเงินค่าจ้างทำบัญชีถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดจะต้องหักอัตราใด

- การจ่ายเงินให้กับทนายความ สอบบัญชี รับจ้างทำบัญชี จะต้องปฏิบัติอย่างไรในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

3.7 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(7) รับเหมาก่อสร้าง

- อย่างไรถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7) และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ผู้รับเหมาแยกค่าวัสดุและค่าแรงออกจากกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

- ผู้ว่าจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างเอง แต่จ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง จะหักภาษีในอัตราใด

3.8 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

(1) การจ่ายรับจ้างทำของ

- อย่างไรเรียกว่ารับจ้างทำของที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- ข้อแตกต่างระหว่างรับจ้างทำของกับการขายสินค้า

- การขายสินค้าพร้อมติดตั้งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

- หากกิจการรับจ้างผลิต แต่ปกติผลิตขาย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

- การขายสีพร้อมทาถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการ

- การขายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง การขายลิฟท์พร้อมติดตั้ง จะหักภาษีอย่างไร

- การแยกบิลค่าสินค้ากับค่าบริการหรือค่าแรงออกจากกันจะต้องหักภาษีหรือไม่

- การออกบิลใบเดียวแต่แยกรายการสินค้าและค่าแรงคนละบรรทัดจะต้องหักภาษีหรือไม่ และหักในอัตราใด

- การออกบิลค่าสินค้ากับค่าแรงรวมอยู่ในบิลใบเดียวกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

- ค่าซ่อมรถยนต์แยกค่าแรงออกจากค่าอะไหล่จะหักภาษีอย่างไร

- ซื้อยางรถยนต์และเปลี่ยนยางให้จะต้องหักภาษีหรือไม่

- กิจการผลิตถุงพลาสติกออกจำหน่าย ต่อมามีลูกค้ามาจ้างให้ผลิตถุงพลาสติก ค่าจ้างผลิตจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโรเนียวเอกสาร จ้างพิมพ์บิล พิมพ์นามบัตร มีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไร

- การจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคลต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราใดในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

(2) การจ่ายเงินค่าโฆษณา

- การจ่ายเงินค่าโฆษณากรณีใดต้องหักภาษี และกรณีใดยกเว้นไม่ต้องหัก

- การจ่ายเงินค่าโฆษณาและค่าบริการผ่านตัวแทนโฆษณาจะต้องหักภาษีในอัตราใด

- การจ่ายเงินค่าจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมติดตั้งจะหักภาษีเท่าใด

(3) การจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

- ความแตกต่างของรางวัลเนื่องจากการส่งเสริมการขายกับรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชค และอัตราภาษีที่ต้องหัก

- อย่างไรเรียกว่ารางวัลอันเนื่องจากส่งเสริมการขายและจะต้องหักภาษีในอัตราใด

- การให้รางวัลแก่พนักงาน ลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร

- การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

- การพิจารณาว่าลูกค้าซื้อไปใช้กับลูกค้าซื้อไปขายต่อมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- กิจการออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ต่อมาได้มีการให้ส่วนลดต้องหักภาษีหรือไม่

- การใช้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปจะต้องหักภาษีหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร

- การสะสมแสตมป์ส่วนลดหรือจำนวนเงินเพื่อใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการจะมีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไรบ้าง

- การให้ส่วนลดทันทีกับการให้ส่วนลดเมื่อมีการชำระเงินจะต้องหักภาษีอย่างไรบ้าง

- ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายหมายความว่าอย่างไร และมีเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่อย่างประการใด

(4) การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน

- ความแตกต่างของการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัย

- ประกันชนิดใดที่ยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกัน

(5) การจ่ายรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชคจับฉลาก

- การจัดให้มีการชิงโชคจับฉลากจะต้องหักภาษีอัตราใด

- นอกจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วยังมีภาระภาษีอะไรอีกบ้าง

- การให้รางวัลชิงโชคเป็นบัตรกำนัล บัตรของขวัญ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

- การแจกรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชคจับฉลากจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อใด มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

(6) การจ่ายค่าบริการต่าง ๆ

- อย่างไรเรียกว่าค่าบริการ

- การจ่ายเงินค่าบริการธนาคาร บริการโทรศัพท์มีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

- การจ่ายเงินค่าไฟฟ้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

- การจ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคารมีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไร

(7) การจ่ายเงินค่าขนส่ง

- ความหมายของค่าขนส่ง และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง

- ความแตกต่างของค่าขนส่งทั่วไปกับขนส่งสาธารณะ

- การขายสินค้าพร้อมขนส่งจะหักภาษีอย่างไร

- การให้บริการพร้อมขนส่งจะหักภาษีอย่างไร

- จ้างรถจักรยายนต์ให้ส่งจดหมาย ส่งเอกสารให้จะหักภาษี 3% หรือ 1%

- จ้างรถรับส่งพนักงานจะหักภาษี 1% 3% หรือ 5%

- การจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องหักภาษีหรือไม่

(8) การจ่ายเงินค่าจ้างนักแสดงสาธารณะ

- นักแสดงสาธารณะหมายถึงใครบ้าง และหักภาษีอัตราใด

- จ้างดารามาเป็นพิธีกรในงานแนะนำสินค้าจะหักภาษีเท่าใด

- ผู้จัดรายการทางวิทยุ (DJ) โฆษก ถือเป็นนักแสดงสาธารณะหรือไม่

- ผู้จัดการหรือผู้ดูแลนักแสดงจะถือเป็นเงินได้ประเภทใดและหักภาษีอัตราใด

4. การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยวิธี Host to Host

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(ติดห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์) ถ.พญาไท
โทรศัพท์ :
02-216-3700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba